TÜZÜK


ANA TÜZÜK

(ÖZ FİNANS-İŞ)


MADDE-1. SENDİKANIN ADI ve KISA ADI

a) Sendikan
ın
Adı : ÖZ BANKA, FİNANS VE SİGORTA ÇALIŞANLARI SENDİKASI’ dır.

b) Sendikanın kısa adı : ÖZ FİNANS-İŞ’tir.

MADDE-2. SENDİKANIN GENEL MERKEZİ

Sendikanın Genel Merkezi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 86 Kat: 4 Maltepe/ANKARA’dır.

Sendikanın Genel Merkezi, Merkez Genel Kurul Kararıyla başka bir ile
nakledilebilir. Ankara içinde adres değişikliği yapmaya Genel Yönetim Kurulu
yetkilidir.

MADDE-3. SENDİKANIN KAPSADIĞI İŞKOLU

Sendika, 6356 sayılı Sendikalar
ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun ekinde yer alan (1) sayılı cetvelde belirtilen
İşkollarından 9 sıra numaralı “Banka, Finans ve Sigorta” işkolunda
kuruludur. Türkiye çapında faaliyet gösterir.

MADDE-4. GAYE ve İLKELERİ

1) ÖZ FİNANS-İŞ Sendikası, insan haklarına, evrensel ilkelere, Anayasa ve tabii
hukuk ilkelerine saygıyı esas alır. Ülke bütünlüğüne içtenlikle inanır.
Üyelerinin hak ve menfaatlerini katılımcı, çoğulcu ve özgürlükçü demokrasi
anlayışı içinde en etkin bir şekilde korumayı ve geliştirmeyi ilke olarak
benimser. İnsanı ve emeği yüce değer olarak kabul eder. Bu amaca ulaşmak için
yenilikçi, ilkeli ve kararlı mücadeleyi kendisine temel görev sayar.

2) Üyelerine yaptıkları işe uygun ve insan haysiyetine yaraşır bir ücret temin
etmek için çalışmayı,

3) Üyelerinin beden ve ruh sağlığını koruyup, gelişmesini sağlamak için gerekli
tedbirleri almayı,

4) Üyelerinin geleceğe güvenle bakmalarını sağlayacak ve hakları bakımından her
türlü istismarı önleyecek tedbirleri almayı,

5) Demokrasinin ve özgür sivil toplum yapılanmasının gereğini kendi varlık
sebebi sayar. İnsanı temel değer alanı olarak kabul eden bir sivil toplum
kuruluşu olarak, temel insan hak ve özgürlüklerini savunmak ve geliştirmek için
mücadele vermeyi,

6) Üyelerinin; mesleki ve teknik eğitimi ile nitelikli işgücünü geliştirerek
bilgi çağına hazırlamayı, ekonomik sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını gidermeyi,

7) Dil, din, ırk, cins, renk, aile, mezhep ve siyasi kanaat farkı gözetmeksizin
kendi değerini, manevi mesuliyetini ve toplum hayatındaki görevini bilen bir
işçi topluluğu meydana getirmek için hızlı ve güçlü sendikal teşkilatlanma, hür
sendikacılık, toplu iş sözleşmesi ve grev haklarının korunup geliştirilmesi
yolunda çaba göstermeyi,

8) Yaşadığımız toplumsal çevre ile ilişkilerin geliştirilmesi, sendikal
etkinliklerin işyeri sınırlarını aşarak tüm toplumu ve toplumsal sorunları
kuşatması, doğal çevrenin korunması, sivil toplum örgütleri ile ortak hedefler
için güç birliği imkânlarının geliştirilmesini,

9) Toplumumuzun, tarihsel birikimini ve kimliğini yansıtacak, ekonomik, sosyal,
siyasal ve kültürel gelişmesini sağlayacak adaletli, özgürlükçü, çoğulcu bir
demokratikleşme ile bunun gerektirdiği her alanda ve kurumsal düzeyde yeniden
yapılanmasının sağlanmasını ilke olarak kabul eder ve bu yolda mücadele eder.

MADDE-5. SENDİKANIN FAALİYETLERİ

Mevzuat ve sendikal geleneklerden kaynaklanan hak, yetki ve görevleri
kullanmaktan başka sendikanın başlıca faaliyetleri şunlardır:

1) Toplu iş sözleşmesi imzalamak,

2) Toplu iş uyuşmazlıklarında ilgili makama, arabulucuya, hakem kurullarına, iş
mahkemelerine ve diğer yargı organlarına başvurmak,

3) Adli yardım olarak; çalışma hayatından, mevzuattan, toplu iş sözleşmesinden,
örf ve adetten doğan hususlarda üyelerini temsilen veya yazılı başvuruları
üzerine hizmet akdinden doğan hakları ve sigorta haklarında üyelerini ve
mirasçılarını temsilen davaya bu münasebetle açtığı davadan ötürü husumete ehli
olmak,

4) Mevzuat ve uluslararası antlaşma hükümlerine göre toplanan kurullara temsilci
göndermek,

5) Bağışta bulunmamak kaydıyla, evlenme, doğum, hastalık, ihtiyarlık, ölüm,
sakatlık, işsizlik gibi hallerde yardım ve eğitim amaçlı sandıklar kurulmasına
(nakit mevcudunun %5’inden fazla olmamak şartı ile kredi vermek suretiyle)
yardımcı olmak,

6) Greve karar vermek ve grevi yönetmek,

7) Üyelerinin mesleki bilgilerini artıracak, milli tasarruf ve yatırımının
gelişmesine, reel verimliliğin artmasına hizmet edecek kurs ve konferanslar
düzenlemek, sağlık ve spor tesisleri, kütüphane kurmak, gayesi, ilkeleri ve
faaliyetleri doğrultusunda radyo ve televizyonlara program hazırlamak, gazete,
mecmua, dergi, bülten, broşür, afiş vb. basın ve yayın organları çıkarmak ve
yayımlamak, işçilerin boş zamanlarını verimli bir şekilde geçirebilmeleri için
imkân sağlamak.

8) Bağışta bulunmamak şartıyla; üyeleri için kooperatifler kurulmasına yardım
etmek ve nakit mevcudunun %10’undan fazla olmamak kaydıyla bu kooperatiflere
kredi vermek,

9) Gaye ve ilkelerinin gerektirdiği her nevi mülkü edinmek, edinilen mülkler ile
ilgili her türlü tasarrufta bulunmak,

10) Sendika mensuplarının aile fertleri sendikanın manevi üyeleridir. Bu
itibarla, sendika mensupları ve aile fertlerinin kültürel, sosyal ve ekonomik
düzeylerini yükseltmek için gerekli tesisleri kurmak ve işletmek,

11) Nakit mevcudunun % 40’ından fazla olmamak kaydıyla, sınai ve iktisadi
teşebbüslere yatırım yapmak,

12) Ulusal ve Uluslararası işçi kuruluşlarına delege, temsilci, gözlemci
göndermek ve çağırmak,

MADDE-6. SENDİKAYA ÜYE OLMA

Sendikaya üye
olabilmek için aşağıda belirtilen nitelikler gereklidir:

1) Sendika, Ana
Tüzüğün 3.maddesinde belirtilen “Banka, Finans ve Sigorta” işkoluna giren
işyerlerinde, bankalar ve sigorta şirketleri, banka ve sigorta birlikleri, para
borsalarında yapılan işlerde çalışmak.

2) Sendika Ana Tüzüğü
ile Ana Tüzüğe göre çıkarılan Yönetmeliklerde yer alan hükümlerin aksine hareket
etmeyeceğini kabul etmek.

3)Üyelik, Bakanlıkça
sağlanacak elektronik başvuru sistemine e-Devlet kapısı üzerinden üyelik
başvurusunda bulunulması ve sendikanın ana tüzüğünde belirlenen yetkili organın
kabulü ile e-Devlet kapısı üzerinden kazanılır. Üyelik başvurusu, sendika
tarafından otuz gün içinde reddedilmediği takdirde üyelik talebi kabul edilmiş
sayılır.

4) Haklı bir sebep
gösterilmeden üyeliği kabul edilmeyen işçinin, ret kararının kendisine
tebliğinden itibaren otuz gün içinde iş davalarına bakmakla görevli mahalli
mahkemede dava açabilir.

5) Üyeliği kesinleşen işçinin üye kayıt fişinin birer nüshası, sendikaca on beş
gün içinde T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ve işçinin çalıştığı
işyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ’ne gönderilir. Üye
kayıt fişinin bir nüshası da işçinin kendisine verilir.

6) Üyeler, Ana Tüzük, yönetmelikler, genel kurul kararları ve genel yönetim
kurulunca alınan kararlara uygun hareket etmeyi kabul ederler.

MADDE-7. ÜYELİKTEN AYRILMA

Üyelikten ayrılma
ihtiyaridir. Ancak, istifanın aşağıdaki hususlara riayet edilmek suretiyle
yapılması gerekir;

1)İstifa işçinin
e-Devlet kapısı üzerinden çekilme bildiriminde bulunmak 
suretiyle geçerli olur.

2)İstifa, sendikaya
bildirim tarihinden itibaren bir ay sonra geçerlidir. Bir ay sonuna kadar işçi
üyelik aidatını ödemek zorundadır.

MADDE-8. ÜYELİK HAKKINI KAYBETME

Sendika üyelerinden;

1) Sendikanın kurulu bulunduğu “Banka, Finans ve Sigorta” işkolunda veya bir
başka işkolunda kurulu bulunan sendikalardan birinin kurucu heyetinde, yetkili
organlarında veya herhangi bir biriminde görevli olduğu tespit edilenlerin,

2) Sendikaya taahhüt ettiği ödentilerini, özürsüz olarak bir yıl içinde iki
defadan fazla aksatmış oldukları sendikaca tespit edilenlerin,

3) Ana Tüzüğün 6.maddesinde, sendikaya üye olabilmek için gerekli olduğu
belirtilen nitelikleri kaybedenlerin, üyeliklerinin düştüğü genel yönetim kurulu
kararı ile tespit edilir.

MADDE-9. ÜYELİKTEN ÇIKARMA

Sendika Ana Tüzüğü ve
Yönetmeliklerine aykırı harekette bulunan, 10.maddede sayılı fiilleri işleyen
sendika üyeleri, Genel Kurul Kararı ile aşağıdaki usuller izlenerek üyelikten
ihraç edilir;

1) Sendika üyeleri, Şube
Yönetim Kurulu, Şube Denetleme Kurulu ve Şube Disiplin Kurulu Üyeleri, Genel
Yönetim Kurulu, Genel Denetleme Kurulu ve Genel Disiplin Kurulu Üyeleri
hakkında, Genel Yönetim Kurulunun veya Genel Disiplin Kurulunun teklifi üzerine,
Genel Kurulca üyelikten çıkarılma kararı verilir.

2) Üyelikten çıkarılma kararı, e-Devlet kapısı üzerinden Bakanlığa elektronik
ortamda bildirilir ve çıkarılanlara yazı ile tebliğ edilir. Üyelikten çıkarılma
kararına karşı üye, kararın tebliğinden itibaren 30 gün içinde mahkemeye itiraz
edebilir. Mahkeme iki ay içinde kesin olarak karar verir. Üyelik çıkarılma
kararı kesinleşinceye kadar devam eder.

MADDE-10. İHRACI GEREKTİREN HALLER

1) Sendikanın gaye ve ilkelerine aykırı davranışta bulunmak,

2) Sendika Ana Tüzüğü ve buna dayanılarak çıkarılan Yönetmelikler ile yetkili
organların kararlarına aykırı davranışta bulunmak,

3) Sendikanın gayesine ulaşmasını veya gelişmesini engelleyecek eylem veya
çalışmalarda bulunmak,

4) Sendikayı kişisel çıkarları için kullanmak,

5) Sendika Genel Yönetim Kurulu ile Şube Yönetim Kurulu üyeleri hakkında asılsız
ihbar, şikayet ve bunları tahkir, tezyif edici beyanlarda bulunmak,

6) Sendika sırlarını açığa vurmak veya sendikanın geleceğini tehlikeye düşürecek
eylem ve çalışmalarda bulunmak,

7) Sendikanın taşınır ve taşınmaz mallarını veya parasını zimmetine geçirmek,
sendikayı maddi zarara uğratmak.

MADDE-11. SENDİKA VE ŞUBELERİNİN ORGANLARI
Sendika, genel merkezi, şubeleri ve üyeleri ile bir bütündür.

A- SENDİKA ZORUNLU ORGANLARI

a) Merkez Genel Kurulu

b) Genel Yönetim Kurulu

c) Genel Denetleme Kurulu

d) Genel Disiplin Kurulu

B- ŞUBE ZORUNLU ORGANLARI

a) Şube Genel Kurulu

b) Şube Yönetim Kurulu

c) Şube Denetleme Kurulu

d) Şube Disiplin Kurulu

MADDE-12. MERKEZ GENEL KURULU

Merkez genel kurulu, sendikanın en yüksek kademesi ve en yetkili organıdır.

Merkez genel kurulu;

Üyelerden, üye sayısı bini aştığı takdirde delegelerden oluşur.

Delegelerin delegelik sıfatları, seçildikleri genel kuruldan itibaren başlar.
Bir sonraki olağan genel kurul için yapılacak delege seçimi tarihine kadar devam
eder.

MADDE-13. MERKEZ
GENEL KURULUNUN TOPLANMA USUL VE ESASLARI

Merkez Genel Kurulu olağan olarak; dört yılda bir Genel Yönetim Kurulunun tespit
edeceği yer, gün ve saatte sendika genel merkezinin bulunduğu ilde yapılır.

Genel kurula çağrı, genel yönetim kurulunca yapılır.

İki Merkez Genel Kurul toplantısı arasındaki döneme ait faaliyet ve hesap
raporlarının, yeminli mali müşavir raporunun, Genel Denetleme Kurulu raporunun
ve gelecek döneme ait bütçe teklifinin, Merkez Genel Kurula katılacak delegelere
toplantı tarihinden on beş gün önce gönderilmesi zorunludur. Merkez Genel Kurul
toplantı tarihinden en az on beş gün önce, toplantının günü, saati, yeri ve
gündemi bir gazetede ilan edilir. Keyfiyet mahallin mülki amirine on beş gün
önceden bildirilir. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantı en
geç on beş gün sonraya bırakılır ve keyfiyet mahallin en büyük mülki amirine
bildirilir.

Seçim yapılacak Merkez Genel Kurul toplantılarından en az on beş gün önce,
Merkez Genel Kurula katılacak üye ve delegeleri belirleyen listeler ile
toplantının gündemi, yeri, günü, saati ve çoğunluk olmadığı takdirde, yapılacak
ikinci toplantıya ilişkin hususları belirten bir yazı ile birlikte iki nüsha
olarak o yerin seçim kurulu başkanı olan hakime tevdi edilir. Onaylanan liste
ile toplantıya ilişkin diğer hususlar, Merkez Genel Kurulu’nun toplantı
tarihinden yedi gün önce sendika binasında üç gün süre ile ilan edilir.

Merkez Genel Kurulu olağanüstü olarak;

1) Genel Yönetim Kurulunun veya Genel Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü
hallerde, 

2) Merkez genel kurul delegelerinin 1/5’ inin yazılı ve gerekçeli müracaatı
üzerine toplanır. Delegeler, merkez genel kurulunun olağanüstü toplanmasına
ilişkin taleplerinin kanuni ve gerektirici haklı sebeplerini açıklamak,
iddialarını kanıtlayan delil ve belgelerini taleplerine eklemek suretiyle,
münferiden yazılı şekilde veya noter aracılığı ile sendika genel yönetim
kuruluna müracaatta bulunmak zorundadır. Genel yönetim kurulu, merkez genel
kurulunun olağanüstü toplanma taleplerini, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi
Kanunu, Ana Tüzük, ilgili yönetmelik, genel kurul kararları ve sendikanın
menfaatleri doğrultusunda değerlendirir. Talebin kabulü halinde, genel yönetim
kurulunca, merkez genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırılır. Talep tarihi
itibari ile olağan genel kurul tarihine altı aydan az bir süre kalması halinde,
olağanüstü genel kurula gidilemez; ancak isteğe konu olan hususlar olağan genel
kurul toplantı gündemine alınır.

3) Merkez Genel Kurulu, olağanüstü toplantılarında gündem dışı konular
görüşülemez ve görüşmek için teklifte bulunulamaz.

MADDE-14. MERKEZ GENEL KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

Merkez Genel Kurulu, genel başkan veya görevlendireceği bir üye açar. Yoklama
yapar, çoğunluk mevcut ise genel kurul toplantısını yönetmek üzere açık oyla
seçilecek bir başkan, iki başkan vekili ve yeteri kadar katipten oluşan
başkanlık divanı teşekkül ettirilir. Merkez Genel Kurul toplantı nisabı, genel
kurul delege sayısının salt çoğunluğudur. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa
ikinci toplantı en çok 15 gün sonraya bırakılır. Ancak, ikinci toplantıya
katılanların sayısı, delege sayısının 1/3’ünden az olamaz.

Merkez Genel Kurul gündemine yeni madde ilavesi, mevcut delegelerin 1/10’u
tarafından yazılı teklifi, gündeme konulmuş olan bir maddenin çıkarılması ise
toplantıda hazır bulunan delegelerin 2/3’ünün yazılı teklifi ile olur. Merkez
Genel Kurul kararları Ana Tüzükte aksine hüküm bulunmadığı hallerde, mevcut
bulunan delegelerin yarıdan fazlasının oyu ile kabul edilir. Ancak, bu sayı
delege sayısının 1/4’ünden az olamaz. Merkez Genel Kurulunda, organların
seçimleri hariç, kararlar açık oylama ile alınır. Organların seçimleri, kapalı
oy açık tasnif ile yargı gözetiminde yapılır. Merkez Genel Kurulunda, zorunlu
organlara seçilen asil üye sayısı kadar yedek üye seçilir.

Merkez genel kurulu, toplantı gündemindeki konuları, merkez genel kurul
delegeleri tarafından ileriye sürülecek teklif ve dilekleri bir rapor halinde
özetlemek üzere gerekli gördüğü komisyonları teşekkül ettirebilir. Komisyonlar,
raporlarını hazırladıktan sonra, merkez genel kurula sunarlar. Komisyonlar,
kendi üyeleri arasında bir başkan, bir raportör seçerek çalışmalarına devam
ederler. Komisyonların raporları, merkez genel kurulunda görüşülüp karara
bağlanmadıkça geçerli değildir. Komisyonlara, merkez genel kurul delegeleri ile
genel merkezde görev yapan genel sekreter yardımcıları, hukuk müşavirleri ve
uzman olarak çalışanlar seçilebilir. Komisyonlar gerek gördüğü takdirde, diğer
uzmanlardan yardım alabilir. Komisyonların, üye sayısı merkez genel kurulca
tespit edilir. Merkez genel kurulun kararları ile oylama sonuçları, tutanakla
tespit edilir. Tutanaklar, merkez genel kurul başkanlık divanı üyelerince
imzalanır. Merkez genel kurul başkanlık divanı; sendikanın başkanlığını
yapanlar, üyeler, merkez genel kurul delegeleri veya merkez genel kurulunca
seçilecek kişilerden oluşur.

MADDE-15. MERKEZ GENEL KURULUN YETKİLERİ

1)Ana Tüzükte değişiklik yapmak, (değişiklik için oy kullanan Merkez Genel Kurul
delegelerinin salt çoğunluğunun karar vermesi şarttır.)

2) Sendikanın feshine karar vermek, (fesih için Merkez Genel Kurul delege
sayısının en az 2/3’ünün bu yolda karar vermesi şarttır) 

3) Türkiye’de ve başka ülkelerde kurulmuş veya kurulacak işçi teşekküllerine ve
sosyal kuruluşlara üye olmaya veya üyelikten ayrılmaya yada bunların kuruluşunda
kurucu üye olarak yer almaya karar vermek, (Bunun için Merkez Genel Kurul delege
sayısının en az 2/3’ünün bu yönde karar vermesi şarttır)

4) Genel disiplin kurulu kararlarını incelemek, ihraç edilecek üyeler hakkında
karar vermek, genel disiplin kurulu kararlarına yapılacak itiraz ve müracaatları
görüşüp karara bağlamak,

5) Genel Yönetim Kurulu ve Genel Denetleme Kurulu ile yeminli mali müşavir
raporlarını görüşüp karara bağlamak, yöneticileri ibra etmek veya haklarında
dava açılmasına karar vermek,

6) Ana Tüzükte yazılı gaye ve prensipler ile yetkilerin gerçekleşmesi için
sendika yönetici ve organlarına talimat vermek, yetki vermek ve sair lüzumlu
kararları almak,

7) a-Tahmini bütçeyi görüşüp karara bağlamak. Miktar ve şatlarını belirlemek
suretiyle, sendikanın faaliyetleri kapsamında doğacak ihtiyaçları karşılamak
amacıyla genel yönetim kuruluna borçlanma yetkisi vermek,

b-Sendika organlarında görev alan yöneticilere verilecek ücret, tazminat, ödenek
ve yollukları tespit etmek, şube yönetim kurulu üyeliklerine seçilenlerden,
genel yönetim kurulunca profesyonel olarak çalışmasına karar verilenlere
ödenecek ücret, tazminat, ödenek ve yollukları, şubenin kapsamına, üye sayısına,
aidat ödeyen işçi sayısına, aidat gelirine, gelir ve gider durumuna ve hizmet
gereklerine göre belirlemek veya bu konuda genel yönetim kuruluna yetki vermek,

c-Şube yönetim kurulu üyeliklerine seçilenlerden, genel
yönetim kurulunca, profesyonel olarak çalışmasına karar verilenlerin,
profesyonelliklerinin devamına veya kaldırılmasına, şubeye bağlı işyerlerinin
özelliklerini, işyerlerinin coğrafi dağılımını, şubenin gelişme olanağını,
çalışma potansiyelini, aidat ödeyen işçi sayısını, aidat gelirlerini, gelir ve
gider durumunu ve bunun gibi hususları değerlendirerek karar vermek veya bu
konuda genel yönetim kuruluna yetki vermek.

Gerekli görülen hallerde, geçici olarak görev verilen
üyelere verilecek ödenek, yolluk ve tazminatları tespit etmek veya bu konuda
genel yönetim kuruluna yetki vermek,

8) Organların seçimini yapmak,

9) a- Gerekli görüldüğü hallerde, faaliyet alanları ve
çalışma şartları dikkate alınarak şubeleri birleştirmek veya kapatmak, şubelerin
faaliyet alanlarına giren işyerlerini tespit etmek, şube açmak veya bu konuda
genel yönetim kuruluna yetki vermek,

b- Çalışanların veya ilgili şubenin talebi üzerine, işyerini
örgütleyen şubenin muvafakatı alınmak suretiyle, coğrafi konumları, ekonomik
koşullar ile hizmetin etkin ve verimli yürütülebilmesi amacıyla, işyerinin bağlı
olacağı şubeyi yeniden belirlemek, işyerini doğrudan genel merkeze bağlamak veya
bu konuda genel yönetim kuruluna yetki vermek,

10) Sendika hizmetleri için geçici veya daimi olarak
istihdam edilecek personele ödenecek ücret, gündelik ve yollukların tavanını
tespit etmek,

11) Mevcut veya Ana Tüzük gereğince Merkez Genel Kurulu
tarafından yapılması öngörülen diğer işlemleri, yerine getirilmesi başka bir
organa bırakılmamış konuları karara bağlamak,

12) Sendikanın üye olduğu üst kuruluşların genel kurullarına
katılacak üst kurul asıl delegelerini ve aynı sayıda üst kurul yedek
delegelerini seçmek,

13) Ana Tüzük’te belirlenen oranı aşmamak üzere sosyal
amaçlı harcama yapmak veya bu konuda genel yönetim kuruluna yetki vermek,

14) Sendikanın gaye ve ilkelerinin gerektirdiği taşınır ve
taşınmaz malları satın almak veya mevcut taşınır ve taşınmaz malları satmak,
taşınmazlar üzerinde mülkiyet hakkından doğan ayni ve şahsi tüm hakları
kullanmak veya bu konuda genel yönetim kuruluna yetki vermek,

15) Şubelerin üye sayılarına göre, şube yönetim kurulu
üyelerinin sayısını ve unvanlarını belirlemek veya bu konuda genel yönetim
kuruluna yetki vermek,

16) Sendika adına ipotek almak veya ipotek vermek veya bu
konuda genel yönetim kuruluna yetki vermek,

17) Sendikanın Ana Tüzük’te yazılı amaç, ilke ve
yetkilerinin gerçekleştirilmesi için, yönetmelikleri düzenlenmek, değiştirmek,
yürürlüğe koymak ve yürürlükten kaldırmak veya bu konuda genel yönetim kuruluna
yetki vermek,

18) Kanuna aykırı olmamak üzere, delege seçimlerinde
uyulacak esasları belirlemek veya bu konuda genel yönetim kuruluna yetki vermek,

19) Nakit mevcudunun % 40’ından fazla olmamak kaydıyla,
sınai ve iktisadi teşebbüslere yatırım yapmak veya bu konuda genel yönetim
kuruluna yetki vermek,

20) Herhangi bir bağışta bulunmamak kaydıyla, üyeleri için
kooperatifler kurulmasına yardım etmek ve nakit mevcudunun %10’undan fazla
olmamak kaydıyla bu kooperatiflere kredi vermek veya bu konuda genel yönetim
kuruluna yetki vermek,

21)Sendika, üyelik şartı
aranmaksızın, nakit mevcudunun %10’unu aşmamak kaydı ile genel yönetim kurulu
kararıyla ilgili Bakanlıklara devretmek üzere, eğitim, sağlık, rehabilitasyon
veya spor tesisleri kurabilir veya bu amaçla kamu kurum ve kuruluşlarına ayni ve
nakdi yardımda bulunmak, yurt içinde veya yurt dışında yangın, su baskını,
deprem gibi tabii afetlerin vukuunda doğrudan veya yetkili makamlar aracılığı
ile afet bölgesinde konut, eğitim, sağlık veya rehabilitasyon tesisi yapmak veya
bu amaçla kamu kurum ve kuruluşlarına ayni ve nakdi yardımda bulunmak veya bu
konuda genel yönetim kuruluna yetki vermek.

MADDE-16. SENDİKA YÖNETİCİLERİNDE ARANACAK NİTELİKLER

Sendika yöneticilerinde
aşağıda belirtilen nitelikler aranır;

1)6356 sayılı Sendikalar ve
Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nda yöneticilik için aranan niteliklere sahip olmak.

2)Sendika kurucu üyesi veya
üyesi olmak.

MADDE-17. GENEL
YÖNETİM KURULUNUN TEŞEKKÜLÜ ve ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

Genel yönetim kurulu, merkez genel kurul
delegeleri arasından, serbest, eşit, gizli oy, açık sayım ve döküm esasına göre
seçilenlerden biri genel başkan, beşi genel başkan yardımcısı, birisi de genel
sekreter,  olmak üzere yedi kişiden oluşur. Merkez genel kurul delegesi
olmayanların genel başkan veya genel yönetim kurulu üyeliğine aday olabilmeleri,
merkez genel kurulu delegelerinden en az 1/5’inin teklifiyle olur.

Adaylar, genel başkan ve genel yönetim kurulu
üyesi adayı olarak ayrı ayrı veya liste halinde seçime girebilirler. Genel
başkan ve genel yönetim kurulu üyeleri, tek dereceli adaylık esasına göre
seçilir.

Genel başkan ve genel yönetim kurulu üyeleri, ilk turda oy kullanan delegelerin
2/3’ünün oyu ile seçilirler. İlk turda 2/3 çoğunluğun sağlanamaması halinde,
ikinci turda oy kullanan delegelerin salt çoğunluğunun oyları ile seçilirler.
Üçüncü turda en fazla oy alan aday veya liste, genel başkan veya genel yönetim
kurulu üyeliği görevine seçilir. Genel başkan ile birlikte genel yönetim kurulu
asıl üye sayısı kadar yedek üye seçilir.

Genel Yönetim Kurulu üyelerinin yapacağı ilk toplantıda,  görev dağılımı genel
başkan tarafından yapılır. Görev değişikliği gerektiği hallerde, görev dağılımı
aynı usulle değiştirilir. Genel Yönetim Kurulu unvanları; Genel Başkan, Genel
Başkan Yardımcısı - Dış İlişkiler ve Koordinasyon Başkanı, Genel Başkan
Yardımcısı - Teşkilatlanma Başkanı, Genel Başkan Yardımcısı - Mali İşler
Başkanı, Genel Başkan Yardımcısı -  Eğitim Başkanı, Genel Başkan Yardımcısı -
Arge Başkanı ve Genel Sekreter’den oluşur.

Genel Yönetim Kurulu, olağan olarak ayda en az bir defa toplanır. Olağanüstü
toplantılar ise genel başkanının talebi üzerine veya genel başkanın raporlu veya
izinli olduğu yada yurt dışında bulunduğu tarihlerde, genel başkanlığa vekalet
eden genel yönetim kurulu üyesinin talebi üzerine derhal toplanır.

Mazereti olmadan üst üste iki toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi, genel
başkan tarafından yazılı olarak ikaz edilir. Yine mazeretsiz olarak toplantıya
katılmadığı takdirde, genel yönetim kurulu kararıyla müstafi sayılır.

Genel Yönetim Kurulu üyeliklerinden (Genel Başkan hariç) herhangi bir sebeple
boşalma olduğu takdirde, Genel Yönetim Kurulu, Ana Tüzükte gösterilen usul ve
esaslara göre toplanır. Önce boşalan veya boşalacak görevler, ikinci fıkrada
gösterilen usule göre genel başkan tarafından, Genel Yönetim Kurulu içerisinde
doldurulduktan ve görev dağılımı yeniden belirlendikten sonra, boş olan göreve
yedeklerden birisi davet edilir. Genel Başkanın herhangi bir nedenle görevinden
ayrılması halinde, Genel Yönetim Kurulu üyeleri olağan Genel Kurula kadar kendi
aralarından birini Genel Başkan seçer ve boşalan üyeliğe yedeklerden birisi
davet edilir.

Genel başkanın bulunmadığı hallerde, toplantıya genel başkanın vekalet verdiği
genel yönetim kurulu üyesi başkanlık eder.

Genel Yönetim Kurulu, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılan
üyelerin salt çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu
iki oy kabul edilerek; genel başkanın lehte oy kullandığı taraf, çoğunluğu
sağlamış sayılır.

MADDE-18. GENEL YÖNETİM KURULUNUN GÖREV ve YETKİLERİ

Merkez Yönetim Kurulu Sendika Genel Kurulundan sonra gelen en yetkili karar ve
yürütme organıdır. Münhasıran Merkez Genel Kuruluna ait olan görev ve yetkiler
haricindeki tüm karar alma ve yürütme yetkileri ile aşağıdaki hususlarda karar
verme ve yürütme yetkisi Genel Yönetim Kuruluna aittir.

1) Genel yönetim kurulu üyeleri, görevlerini yerine
getirirken, genel başkana karşı sorumludur.

2) Sendikanın gaye ve prensipleri ile genel kurul tarafından
verilen talimat ve yetkilerin gerçekleşmesi için Ana Tüzük, yönetmelik ve
mevzuat hükümlerine göre faaliyette bulunmak, gerekli kararları almak,

3) Üyeleri vasıtasıyla sendikayla ilgili muhabereyi
sağlamak,

4) Toplu iş sözleşmesi yapmak veya bu konuda gerekli gördüğü
şubeye veya kişi yada kişilere yetki vermek,

5) Faaliyet ve hesap raporu ile gelecek döneme ait tahmini
bütçeyi hazırlayıp Merkez Genel Kurula sunmak,

6) Kanunlara, Ana Tüzüğe, genel kurul kararlarına,
yönetmeliklere ve genel yönetim kurulu kararlarına aykırı hareket eden üyeler
ile sendika ve şube zorunlu organlarında görevli olanları genel disiplin
kuruluna sevk etmek, yargı yoluna başvurmak suretiyle, işten el çektirilmelerini
sağlamak veya genel kurul kararı ile değiştirmek,

7) a-Genel kurulun verdiği yetkiye istinaden faaliyet
alanları ve çalışma şartları dikkate alınarak şubeleri birleştirmek veya
kapatmak, şubelerin faaliyet alanlarına giren işyerlerini tespit etmek veya yeni
şube açmak,

b- Çalışanların veya ilgili şubenin talebi üzerine, işyerini
örgütleyen şubenin görüşü alınmak suretiyle, coğrafi konumları, ekonomik
koşullar ile hizmetin etkin ve verimli yürütülebilmesi amacıyla, işyerinin bağlı
olacağı şubeyi yeniden belirlemek, işyerini doğrudan genel merkeze bağlamak,

8) Lüzumu halinde merkez ve şube genel kurullarını
toplantıya çağırmak,

9) Bütçe fasılları ve yıllık bütçeler arasında aktarma
yapmak,

10) Sendika üyeliğine başvuranların üyeliğinin kabul veya
reddine karar vermek veya bu konuda şube yönetim kurullarına yetki vermek,

11) Şube Yönetim Kurulundaki ayrılmalar halinde, yeni
yönetim kurulunun oluşturulabilmesi için gerekli işlemleri yapmak, seçimin
yapılmasına kadar gerekli tedbirleri almak,

12) Sendikanın Ana Tüzüğünde belirlenen gaye ve ilkelerini
gerçekleştirebilmek için, gerekli bürolar kurmak, sendikanın genel merkezinde,
iktisadi işletmesinde, sosyal tesislerinde, eğitim ve dinlenme tesislerinde,
şubelerinde ve şube faaliyet alanlarında çalıştırılacak personel, uzman ve
danışman atamak, sendika bünyesinde istihdam edilecek personelle ilgili her
türlü kadro ve ünvanları tespit etmek ve ihdas etmek, sendika adına uzman,
danışman ve personellerle her türlü akitleri yapmak, ücretlerini, diğer sosyal
haklarını ve çalışma koşullarını belirlemek,

13) Ana Tüzüğün 11.maddesinde belirtilen sendika
organlarıyla irtibat sağlamak ve sendika faaliyetlerinin yürütülmesini temin
etmek üzere, ihtiyaç duyulan yerlerde irtibat bürolarını açmak, açılacak
bürolara yeterli elemanları atamak ve görev unvanlarını tespit etmek,
işyerlerinde temsilciler atamak,

14) Sendikanın ve şubelerin teşkilat ve organlarında görev
yapan personellerle ilgili olarak, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu iş Sözleşmesi
Kanununun 6.maddesinde sayılan zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama ve kaçakçılık suçlarından birinden mahkum olanların,
sendikanın sırlarını açıklamak suretiyle kamuoyundaki itibarını zedeleyen veya
sendikanın bütünlüğünü sarsan hal ve davranışlarda bulunanların görevlerine son
vermek,

15) Şubelerin idari ve mali denetimini yapmak,

16) Greve karar vermek, grev ve lokavt süresince sendika
üyelerine yapılacak yardımları günün koşullarına göre belirlemek,

17) 6356 sayılı Sendikalar ve
Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 27.maddesinde belirtilen esaslar dâhilinde işyeri
sendika temsilcisi tayin etmek, gerektiğinde görevden almak, (Genel Yönetim
Kurulu gerektiğinde bu konuda şubeler ile il veya ilçe başkanlıklarına yetki
verebilir.)

18) Sendika veya şube yöneticiliğine seçilenlerin profesyonel olarak
çalıştırılmasına veya profesyonelliğinin kaldırılmasına karar vermek, 

19) Sendikanın amaç ve ilkeleri ile genel kurul kararlarının
gerçekleştirilebilmesi amacıyla, yönetmelikleri düzenlenmek, değiştirmek,
yürürlüğe koymak, yürürlükten kaldırmak,

20) Ana Tüzük’te belirlenen oranı aşmamak üzere sosyal amaçlı harcama yapmak,

21) Genel Yönetim Kurulu sendikayı temsil eder. Gerektiğinde sendikayı temsil
etmek üzere genel yönetim kurulu üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

22) Sendika adına bankalarda hesap açtırmak veya açılmış olan hesapları
kapatmak,

23) Sendika organlarında görev alan veya alacak olan yöneticilere verilecek
ücretler ile her türlü yolluk ve ödenekleri tespit etmek, şube yönetim kurulu
üyeliklerine seçilenlerden, profesyonel olarak çalışmasına karar verilenlere
ödenecek ücret ile her türlü yolluk ve ödenekleri, şubenin kapsamına, üye
sayısına, aidat ödeyen üye ve işçi sayısına, aidat gelirlerine, gelir ve gider
durumuna, hizmet gereklerine ve bunun gibi hususlara göre belirlemek, 

24) Genel yönetim kurulu, profesyonel olarak çalışmasına karar verilenlerin,
profesyonelliklerinin devamına veya kaldırılmasına, şubeye bağlı işyerlerinin
özelliklerini, işyerlerinin coğrafi dağılımını, şubenin gelişme olanağını,
çalışma potansiyelini, aidat ödeyen üye ve işçi sayısını, aidat gelirlerini,
gelir ve gider durumunu ve bunun gibi hususları değerlendirerek karar verir.

25) Gerekli görülen hallerde, geçici olarak görev verilen üyelere verilecek
ödenek, yolluk ve tazminatları tespit etmek,

26) Sendikanın gaye ve ilkelerinin gerektirdiği taşınır ve taşınmaz malları
satın almak veya mevcut taşınır ve taşınmaz malları satmak, taşınmazlar üzerinde
mülkiyet hakkından doğan ayni ve şahsi tüm hakları kullanmak,

27) Sendika adına ipotek almak veya ipotek vermek,

28) Kanunlara aykırı olmamak üzere, delege seçimlerinde uyulacak esasları
belirlemek, 

29) Nakit mevcudunun % 40’ından fazla olmamak kaydıyla, sınai ve iktisadi
teşebbüslere yatırım yapmak,

30) Herhangi bir bağışta bulunmamak kaydıyla, üyeleri için kooperatifler
kurulmasına yardım etmek ve nakit mevcudunun % 10’undan fazla olmamak kaydıyla
bu kooperatiflere kredi vermek,

31) Herhangi bir bağışta bulunmamak kaydıyla, evlenme, doğum, ölüm, hastalık,
yaşlılık, işsizlik, trafik ve iş kazaları gibi durumlarda, yardım amacıyla
sandık kurulmasına katkıda bulunmak, nakit mevcudunun % 5’ inden fazla olmamak
kaydıyla bu şekilde kurulan sandıklara kredi vermek,

32) Sendika yöneticilerinin, üyelerinin ve çalışanlarının yapacakları
seyahatlere karar vermek,

33) Merkez Genel Kurulunun yetkisine giren hususlar dışındaki görevleri yerine
getirmek, yetkileri kullanmak, merkez genel kurulunca verilen diğer görevleri
yapmak.

MADDE-19. GENEL BAŞKANIN GÖREV ve YETKİLERİ

1) Genel Başkan sendikayı yönetir. Genel Yönetim Kurulu adına sendikayı yurt
içinde ve yurt dışında, mahkemelerde ve idari merciler nezdinde temsil eder.

2) Genel yönetim kurulu toplantılarına başkanlık yapar.

3) Sendika adına resmi beyanatta bulunmak, basın toplantısı yapmak, (beyanat ve
basın toplantısından genel başkan mesuldür)

4 )Lüzumu halinde mutat harcamalar dışında herhangi bir karar almaksızın,
maaşının 10 (ON) katı tutarında harcama yapabilir ve bilahare Genel Yönetim
Kurulunu bilgilendirir.

5) Sendikanın muhaberat ve muamelatını Genel Yönetim Kurulu üyelerinden biri ile
müştereken imzalar. Genel başkan görevle ilgili olarak yaptığı seyahatlerde,
lüzumu halinde tek başına imza etmek suretiyle sendika adına yazışmalar
yapabilir. 

6) Genel başkan, Genel Denetleme Kurulu dışında, sendika içinde kurulan tüm
komisyonlara ve bürolara başkanlık eder, sendikanın merkez ve şubelerinde
görevli yöneticiler ile personeli gerekli gördüğü iş ve işlemleri yapmak üzere
görevlendirir.

7) Mali mevzuatla ilgili yazı ve gerekli belgeleri genel mali sekreter ile
birlikte imza eder.

8) Sendikanın bankadaki hesabından genel mali sekreter veya genel yönetim kurulu
üyelerinden birisi ile birlikte para çeker. Genel başkanın raporlu, yurtdışında
ya da izinli olduğu tarihlerde genel başkanlığa vekalet eden genel yönetim
kurulu üyesi ile birlikte genel mali sekreter parayı çeker.

9) Sendika üyelerini, sendikanın veya sendika şubelerinin organlarında görev
alanları Genel Disiplin Kuruluna sevk etmek,

10) Sendika adına çıkan yayın organının sahibidir.

MADDE-20 GENEL BAŞKAN YARDIMCISI- DIŞ İLİŞKİLER VE KOORDİNASYON BAŞKANI’NIN
GÖREV VE YETKİLERİ

1) Genel Yönetim Kurulu tarafından bir başka üye görevlendirilmediği takdirde,
Genel Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasından sorumludur.

2) Sendika organlarının almış olduğu kararların yürütülmesini koordine eder.

3) Sendika bünyesindeki daire ve bürolar ile genel yönetim kurulu üyeleri
arasındaki koordinasyonu sağlar.

4) Sendikanın ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla olan ilişkilerini
ilgili yasa, tüzük, yönetmelik hükümleri gereğince yürütür.

5) Ulusal ya da uluslararası örgütlerle yapılacak anlaşmaları yasa ve tüzük
hükümlerine göre koordine eder, yapılan anlaşmaların uygulanmasını takip eder.

6) Çalışma hayatına ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuatı takip eder. Bu
konuda sendika tarafından yapılacak çalışmaları koordine eder. 

7) Uluslararası Çalışma Örgütü ve diğer uluslararası kuruluşlar ile sendika
federasyonlarının çalışma yaşamına ilişkin sözleşme ve tavsiye kararlarını izler
ve bu konuda teşkilatın bilgilendirilmesini sağlar.

8) Sendika bünyesindeki daire, büro ve personelin çalışmalarını koordine eder.

9) Görevleri ile ilgili yazışmalara, Genel Başkan ile birlikte imza atar.

10) Yönetim kurulunca verilecek diğer işleri yürütür.

MADDE-21. GENEL
BAŞKAN YARDIMCISI - TEŞKİLATLANMA BAŞKANI’NIN GÖREV ve YETKİLERİ

1) Şube başkanlıkları ile işyeri sendika temsilciliklerinin sendikal
faaliyetlerini izlemek ve bu faaliyetlerin gereği gibi yerine getirilmesine
yardımcı olmak,

2) İşçilerin üye kayıtları ve üyelikten ayrılmalarına ilişkin işleri gözetir.
Sendikanın arşivini düzenler, bu işler ile ilgili görevleri yönetir, üye
envanterlerini çıkarır. 6356 sayılı Kanun hükümleri gereğince, e-Devlet kapısı
üzerinden, üyelik işlemleri yapılıncaya kadar, yürürlükten kaldırılan 2821
sayılı Sendikalar Kanunu’nun 22.maddesi hükmü gereğince, üyeliği kesinleşen
işçinin üye kayıt fişinin birer nüshasının, on beş gün içinde T.C.Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığına, işçinin çalıştığı işyerinin bağlı bulunduğu Çalışma
ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne gönderilmesini sağlar,

3) Şube başkanlıklarının faaliyet alanlarının düzenlenmesi, yeni şubeler
açılması, fonksiyonunu yitiren şubelerin kapatılması veya birleştirilmesi
konularında incelemelerde bulunmak, bu konuda yetkili organlarca karar
alınabilmesi için rapor hazırlamak ve genel yönetim kuruluna sunmak.

4) Şube delege seçimlerinin, şube genel kurullarının zamanında ve gerektiği gibi
yapılmasından sorumludur.

5) Sendikanın henüz teşkilatlanmadığı işyerlerinin sendika bünyesinde
teşkilatlanmasını sağlar.

6) Sendika temsilcilerinin tayin edilmesi veya görevden alınması konusunda
şubelerle istişare ederek Genel Yönetim Kuruluna bilgi verir.

7) Teşkilatlanan işyerlerindeki işçilere teşkilatlanmanın faydalarını anlatan
kitap, broşür ve bildiri gibi yayın organlarının dağıtımını temin eder veya
bizzat toplantılar düzenleyerek teşkilatlanmanın faydalarını anlatır.
Teşkilatlanma hususunda alınan kararların uygulanmasını sağlar ve bu konuda
başkanla birlikte mesai sarf eder.

8) Genel başkan ve Genel Yönetim Kurulunca verilecek diğer görevleri yürütür.

9) Kendisine bağlı büro, personel ve uzmanları yönetir, düzenli ve verimli
çalışmalarını sağlar.

10) Genel yönetim kurulu kararıyla, teşkilat başkan yardımcıları atanabilir.
Teşkilat başkan yardımcıları, genel başkan, genel yönetim kurulu ve
teşkilatlanma başkanı tarafından verilen görevleri yaparlar. Genel başkanın
daveti ile yönetim kurulu toplantılarına katılırlar, gündemdeki konu ile ilgili
görüşlerini açıklarlar, ancak toplantılarda oy kullanamazlar.

MADDE-22. GENEL BAŞKAN YARDIMCISI - MALİ İŞLER BAŞKANINI’NIN GÖREV ve YETKİLERİ

1) Sendikanın muhasebe işlerini ilgili yasa, tüzük, yönetmelik hükümleri
gereğince yürütür, devre bütçelerinin uygulanmasını sağlar.

2) Sendikanın gelir gider tablosunu her ay sonunda Genel Yönetim Kuruluna sunar.

3) Sendika gelirlerinin toplanmasını, sarflarının bütçe esaslarına göre
yapılmasını, muhasebe kayıtlarının gerektiği gibi yürütülmesini sağlar ve
muhasebe bürosunu yönetir.

4) Vergi ve sigorta primlerinin zamanında ödenmesini sağlar.

5) Şubelerde zamanında sarf avanslarının gönderilmesini sarfların gözetim ve
denetimini yapar.

6) Sendikanın taşınır ve taşınmaz mal varlığı ile ilgili vergilerin ödenmesini
ve demirbaş kayıtlarının usulüne uygun olarak tutulmasını sağlar.

7) Sendika hesaplarını her ay iç ve dış denetime hazır bulundurur.

8) Genel Yönetim Kurulunun kararı doğrultusunda sendikanın taşınır ve taşınmaz
mallarının sigorta ettirilmesi ve sigorta poliçelerinin zamanında yenilenmesini
sağlar.

9) Merkez genel kurul kararı uyarınca, sarflar ve bütçede fasıllar arası
aktarmalar hususunda Genel Yönetim Kuruluna karar almak için tekliflerde
bulunur.

10) Tahsil, tediye, mahsup ve sair muhasebe işlemlerine ilişkin belgeleri ve
yazışmaları genel başkanla birlikte imza eder. Genel başkanın yokluğunda Ana
Tüzük hükümlerine göre yetkili olan genel yönetim kurulu üyesi ile imza işlerini
yürütür.

11) Genel Kurullara sunulacak bilanço ve tahmini bütçeleri hazırlar ve Genel
Yönetim Kuruluna sunar.

12) Sendika gelirlerinin elde edildikleri tarihten itibaren otuz gün içinde
Genel Yönetim Kurulunca belirlenen bankalara yatırılmasını sağlar.

13) Genel Yönetim Kurulunun bilgisi dışında sendikanın kasasında aylık gelirin
%10’undan fazla para bulunduramaz.

14) Sendika giderlerinde alınabilecek tasarruf önlemleri için Genel Yönetim
Kuruluna tekliflerde bulunur.

15) 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 18.maddesi
gereğince, sendika üyelik veya dayanışma aidatlarının kesilmesi için sendika
şubeleri tarafından, üye işçilerin listelerinin zamanında işverenlere
gönderilmesini sağlamak ve işverenlerce sendika üyelik ve dayanışma aidatlarının
üye ve işçi ücretlerinden kesilip zamanında sendikaya gönderilmesini temin etmek
için her türlü işlemleri yürütür.

16) Genel başkan ve Genel Yönetim Kurulunca verilen sair görevleri yerine
getirir.

17) Sendika kademelerinde istihdam edilen personellerin bildirimlerini ilgili
mercilere yapmak,

18) Kendisine bağlı büro, personel ve uzmanları yönetir, düzenli ve verimli
çalışmalarını sağlar.

MADDE-23.
GENELBAŞKAN YARDIMCISI - EĞİTİM BAŞKANI’NIN GÖREV ve YETKİLERİ

1) Eğitim programlarını hazırlar ve yönetim kurulunun onayına sunar.

2) Genel Yönetim Kurulunca onaylanan programın uygulanmasını sağlar.

3) Sendika Ana Tüzüğü ve kanunlar gereğince yapabileceği sosyal faaliyetler
konusunda Genel Yönetim Kuruluna teklifte bulunur. Karar altına alınan
faaliyetlerin uygulanmasını sağlar.

4) Kendisine bağlı büro, personel ve uzmanları yönetir, düzenli ve verimli
çalışmalarını sağlar.

5) Eğitim ve sosyal faaliyetlerin gerektirdiği ödeneklerin bütçeye konulması
hususunda teklifte bulunur.

6) Eğitim seminerlerinin planlanmasında ve yürütülmesinde her türlü
araştırmaların yapılarak istatistiklerin tutulmasını sağlar ve sendikanın
çıkaracağı gazete, dergi, broşür, kitap vs. yazılı, sesli ve görüntülü yayınlar
yoluyla üyelerin eğitilmesini sağlar.

7) Genel başkan ve Genel Yönetim Kurulunca verilecek diğer görevleri yürütür.

MADDE-24. GENEL BAŞKAN YARDIMCISI - ARGE BAŞKANI

1-Genel Yönetim Kurulu tarafından alınmış birimi ile ilgili kararların
yürütülmesi için gerekli çalışmaları yapar.

2-Arge çalışmalarını yürütür ve koordine eder

3-Sendikacılık ve çalışma hayatı ile ilgili mevzuatı takip eder ve raporlar
hazırlar.

4-Genel Başkanın vereceği görevleri yerine getirir ve faaliyet alanı ile ilgili
tekliflerini yönetim kurulu onayına sunar.

5-Çalışma hayatına ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuatı takip eder. Bu konuda
sendika tarafından yapılacak çalışmaları koordine eder.

6-Görevleri ile ilgili yazışmalara, Genel Başkan ile birlikte imza atar.

MADDE-25. GENEL SEKRETERİN GÖREV ve YETKİLERİ

1) Hizmetlerin yerine getirilmesinde yeterli sayıda uzman personelin istihdamı
için Genel Yönetim Kuruluna teklifte bulunur.

2) Sendikanın muhaberat ve muamelat işlerinden sorumludur.

3) Sendika bünyesi içinde istihdam edilecek personelin tabi olacağı
yönetmelikleri hazırlar ve Genel Yönetim Kurulunun onayına sunar. Genel Yönetim
Kurulu tarafından bir başka üye görevlendirilmediği takdirde, Genel Yönetim
Kurulu kararlarının uygulanmasından genel sekreter sorumludur.

4) Sendika organlarının almış olduğu kararların yürütülmesini koordine eder.

5) Müzakeresi icap eden meseleleri hazırladığı gündemle birlikte Genel Yönetim
Kuruluna getirir.

6) Sorumluluk alanındaki bürolar ile genel yönetim kurulu üyeleri arasındaki
koordinasyonu sağlar.

7) Genel başkan ve Genel Yönetim Kurulunca verilen sair görevleri yerine
getirir.

8) Sendika genel yönetim kurulu üyelerinin, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi
Kanununun 29.maddesi gereğince, düzenleyip notere verecekleri mal bildirimine
ait noterden aldıkları belgeleri, Genel Yönetim Kurulu karar defterinin özel bir
sayfasına yazar ve bu belgeleri denetçilere vererek, Genel Yönetim Kurulu karar
defterini denetçilere imzalatır.

9) Mevzuat gereğince ilgili kurumlara bildirilmesi gereken bilgi ve belgelerden,
bildiriminin yapılması Ana Tüzük ile başka bir organın görev alanına
bırakılmamış olanları zamanında ve tam olarak bildirir.

10) Genel yönetim kurulu kararıyla, genel sekreter yardımcıları atanabilir.
Genel sekreter yardımcıları, genel başkan, genel yönetim kurulu ve genel
sekreter tarafından verilen görevleri yaparlar. Genel başkanın daveti ile
yönetim kurulu toplantılarına katılırlar, gündemdeki konu ile ilgili görüşlerini
açıklarlar, ancak toplantılarda oy kullanamazlar.

MADDE-26. GENEL
DENETLEME KURULUNUN GÖREV ve YETKİLERİ

Genel Denetleme Kurulu, Merkez Genel Kurul tarafından, Ana Tüzüğün 16.maddesinde
sayılan niteliğe sahip gizli oyla seçilen üç asil üyeden teşekkül eder. Asil üye
sayısı kadar da yedek üye seçilir. Genel Denetleme Kurulu asil üyeleri
yapacakları ilk toplantıda kendi aralarında bir başkan ve bir raportör seçerler.

Genel Denetleme Kurulu, 6 (ALTI) ayda bir sendika merkezinde toplanarak denetim
görevini yerine getirir. Genel denetlemenin yapılabilmesi için kurul üyelerinden
en az iki denetçinin bir araya gelmesi şarttır. Genel Denetleme Kurulu,
kararlarını oy çokluğuyla alır. Oyların eşitliği halinde, başkanın katıldığı
taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.

Genel Denetleme Kurulu toplantılarına yalnız asıl üyeler katılır. Genel
denetleme kurulunun asıl üyelerinden birinin kurul üyeliğinden ayrılması veya
boşalma halinde, boşalan üyenin yerine yedek üyelerden biri göreve çağrılır.
Yedek üyenin çağırılmasından sonra, genel denetleme kurulu yeniden iş bölümü
yapar.

Genel denetleme kurulu, denetimlerini sendika merkezinde yapar. Denetim
sırasında, sendikaya ait belge veya defterleri sendika merkezinden dışarıya
çıkaramaz. Genel denetim defteri ve denetim kurulu kararlarının muhafazasından,
denetleme kurulu başkanı, denetim kurulu üyesi ve raportörü müştereken
sorumludur.

Genel Denetleme Kurulu, Ana Tüzüğe uygun olarak idari ve mali denetimi yaparak
ara raporunu sendika başkanlığına verir. Devre sonu raporunu da Merkez Genel
Kuruluna sunar.

Genel Yönetim Kurulu faaliyetlerinin merkez genel kurul kararlarına uygun olarak
yapılıp yapılmadığını denetler.

Genel yönetim kurulunun çağrısı üzerine, şubelerde gerekli denetimi yapar. Genel
denetleme kurulu, kanuni ve gerektirici haklı sebeplerini açıklamak suretiyle,
genel yönetim kurulundan, merkez genel kurulun olağanüstü toplantıya
çağrılmasını isteyebilir. Genel denetleme kurulunca, merkez genel kurulun
olağanüstü toplantıya çağrılmasına ilişkin kararın oy birliği ile alınması
şarttır. Genel denetleme kurulu, sendika Ana Tüzüğünde gösterilen diğer
denetleme görevlerini yerine getirir.

Genel Denetleme Kurulu, yaptığı denetleme ve incelemeler sırasında sendikanın
mali işlerinde usulsüzlük veya yolsuzluk gördüğü takdirde durumu Genel Yönetim
Kurulu’na bir raporla bildirir. Soruşturmayı derinleştirmek üzere lüzum gördüğü
takdirde yukarıda belirtilen fiil veya fiilleri işleyenlerin geçici olarak
görevden el çektirilmesini ister.

Genel Yönetim Kurulunun, Genel Denetleme Kurulunun bu isteğini kabul etmemesi,
yolsuzluk veya usulsüzlük yaptığı iddia edilenlere görevden el çektirmeme
kararında ısrar etmesi halinde, Genel Denetleme Kurulu, Genel Yönetim
Kurulundan, Merkez Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağrılmasını isteyebilir.
Bu halde Genel Denetleme Kurulunun oy birliği ile karar vermesi şarttır.

Görevden bu yolla el çektirilenlerin, Merkez Genel Kurulu tarafından görevlerine
iadelerine veya sendikadan ihraçlarına karar verilebilir. Görevlerine iade
edilenlerin görevden el çektirildikleri süreye ait sendikadan almaları gereken
ücret veya sosyal hakları sendikaca ödenir. Sendikadan ihracına karar
verilenlerin hakkında gerekiyorsa yargı mercilerine başvurulur.

Genel denetleme kurulu, denetim görevi ve çalışmalarını yaparken, 01 Nisan 1999
tarihli ve 23653 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, ‘İşçi ve İşveren Sendika ve
Konfederasyonlarının Denetimine İlişkin Tüzük’ hükümlerine uymak zorundadır.

MADDE 27 GENEL DİSİPLİN KURULUNUN GÖREV ve YETKİLERİ

A-Yapısı:

1) Genel Disiplin Kurulu, üç asil ve üç yedek üye olmak
üzere Merkez Genel Kurulu tarafından gizli oyla seçilir. Genel Disiplin Kurulu
üyeleri, seçimi takip eden bir ay içerisinde bir araya gelerek aralarından bir
başkan ve sekreter seçerek görev bölümü yapar.

2) Genel disiplin kurulu üyeliklerinden birinin herhangi bir
nedenle boşalması halinde, yerine görev yapmak üzere Genel Yönetim Kurulu
tarafından en fazla oy alan yedek üye davet edilir. Genel disiplin kurulu
başkanının veya sekreterinin ayrılması halinde yeniden yapılacak seçim yedek üye
katıldıktan sonra gerçekleştirilir.

B-Görev ve Yetkileri:

1) Genel Disiplin Kurulu, Genel Yönetim Kurulunun kendisine
sevk ettiği işler ile Şube Disiplin Kurulu kararlarına itiraz eden ilgilinin
müracaatı üzerine gerekli inceleme ve soruşturmayı yaparak karar verir. Ayrıca,
Genel Yönetim Kurulunca itiraz edilen Şube Disiplin Kurulu kararlarını
inceleyerek sonuçlandırır. Genel Disiplin Kurulu, kurula intikal eden olayın
mahiyetine göre makul bir süre içerisinde kararını vermek zorundadır. Bu süre üç
ayı geçemez.

2)Genel Disiplin Kurulu,
kendisine sevk edilen konuları görüşmek üzere en geç on beş gün içinde başkanın
çağrısı üzerine toplanır. Başkanın bulunmadığı hallerde, bu görevi sekreter
yürütür. Genel Disiplin Kurulu en az iki üyenin katılımıyla toplanır ve oy
çokluğu ile karar alır, oyların eşitliği halinde başkanın katıldığı taraf
çoğunluğu sağlamış sayılır. Hakkında inceleme yapılan kişi, disiplin kurulu
üyesi ise hakkındaki dosyaya münhasır olmak üzere görevinden çekilmiş sayılır.
Görevden çekilmiş sayılanların yerine en fazla oy alan yedek üyeler çağrılır.

3) Genel Disiplin Kurulu,
kendisine intikal edilen olayı aydınlatmak üzere gerekli gördüğü araştırmayı
yapar, tanık dinler, bilirkişi incelemesi yaptırabilir.

4) Yazılı savunması
alınmaksızın üye hakkında ceza verilemez. Ancak, yazılı çağrıya uymayarak
savunma yapmayan üyelerin gıyabında karar verilebilir. Karardan önce üyelikten
ayrılmış kişiler hakkında da karar verilebilir.

5) Genel Disiplin Kurulunun
kararı ilgili kişilere yazılı olarak tebliğ edilir. Kararlar, tebliği müteakip
otuz gün içerisinde itiraz edilmediği takdirde kesinleşir. Bu süre içerisinde,
ilgililerin karara itiraz etmeleri halinde, karar, Merkez Genel Kurulunda
görüşülür.

6)Genel disiplin kurulu, sendika üyeleri veya
sendikanın teşkilat ve organlarında görevli olanlar tarafından işlenen fiil,
davranış veya suç, ihracı gerektirmediği takdirde, fiilin, davranışın veya suçun
niteliğine ve ağırlık derecesine göre; sendika üyesine veya sendikanın teşkilat
ve organlarında görevli olanlara kınama, maaş kesimi veya geçici süreyle
görevden uzaklaştırma ceza ve tedbir kararlarından birini veya ikisini birlikte
verebilir.
Genel disiplin kurulunca, sendika yönetim kurulu, denetleme
kurulu ve disiplin kurulu üyeleri, şube yönetim kurulu, denetleme kurulu ve
disiplin kurulu üyeleri hakkında geçici süreyle görevden uzaklaştırma cezası
verilebilir. Bunun için sendika veya şubelerin organlarında görev alan üyenin,
sendika veya şube yönetim kurulu kararı veya genel başkanın talebi üzerine,
genel disiplin kuruluna sevk edilmesi gerekir. Geçici süreyle görevden
uzaklaştırma cezası yüz seksen (180) güne kadar olabilir. Genel disiplin kurulu,
sendika üyesi veya yöneticilerinin üyelikten kesin ihracını gerektiren hallerde,
merkez genel kuruluna sunulmak üzere teklif hazırlar. Genel disiplin kurulunca
verilecek maaş kesimi cezası bir (1) ila yüz seksen (180) yevmiyeler arası
olabilir.
MADDE 28. ŞUBE KURULMASI

a)İstanbul Anadolu, İstanbul Avrupa, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa, Adana,
Kayseri, Konya, Antalya, Gaziantep, Diyarbakır, Trabzon, Samsun, Erzurum, Van,
Sivas, Zonguldak ve Denizli illerinde Genel Yönetim Kurulu kararı ile sendikanın
şubesi açılabilir. Diğer il merkezlerinde şubeler açılmasına Merkez Genel
Kurulunca karar verilir. 

b) İşyerlerinin yönetim, coğrafi özellikleri ve üye sayısı göz önünde
bulundurularak birden fazla il, bir şube çatısı altında toplanabilir. Şubeler
birleştirilebilir veya kapatılabilir. Mevcut şubelerin birleştirilmesi veya
kapatılması, merkez genel kurul kararıyla yapılır. Merkez genel kurulunca yetki
verilmesi halinde, bu işlemler, genel yönetim kurulunca yapılır.

c) Genel yönetim kurulu, yeni açılan şubelerin organları teşekkül edinceye,
şubenin ilk genel kurul ve seçim tarihine kadar işlemleri yürütmek ve şubeyi
temsil etmek üzere, geçici ve müteşebbis yönetim kurulunu atamaya, atananlara
ödenmesi gereken ücret ve diğer sosyal hakları belirlemeye yetkilidir. 

MADDE 29. ŞUBE GENEL KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

Şube genel kurulu, şubenin en yüksek karar organıdır. Şube genel kurulu, olağan
olarak en geç dört yılda bir toplanır. 

Şube genel kurulu, şubenin faaliyette bulunduğu mahalde, genel yönetim kurulunca
tespit edilerek bildirilen yer, gün ve saatte toplanır. Genel yönetim kurulu
kararı ile yazılı bildirim yapılmadan, şube genel kurul toplantısı yapılamaz.
Genel yönetim kurulunca, tespit edilerek bildirilen yer, gün ve saat dışında
yapılan şube genel kurulları geçersizdir. Bu durumda, genel yönetim kurulu veya
görevlendireceği kişiler tarafından, yasal ve idari işlemler yerine getirilmek
suretiyle, şube genel kurulu yenilenir. Genel yönetim kurulunun kararına uygun
olarak, şube genel kurulunun toplanması için yapılması gereken işlemlerin, şube
yönetim kurulunca zamanında yapılmaması veya sürüncemede bırakılması halinde
aynı usule göre işlem yapılır.

Şube genel kurulu, genel yönetim kurulunca re’sen, şube yönetim kurulunun veya
şube denetleme kurulunun kararı, üye veya delegelerin 1/5’inin talebi ve genel
yönetim kurulunun kararı ile olağanüstü toplanabilir. Şube Genel Kurulu
toplantısının gündemi, yeri, günü ve saati en az on beş gün önce o mahalde
yayınlanan bir gazete ile o mahalde gazete yayınlanmıyorsa mahalli imkân ve
vasıtalardan yararlanmak suretiyle ilan olunur. Durum en az on beş gün önceden o
yerin en büyük mülki amirine bildirilir. Şube genel kurulu gündeminde seçimler
olması halinde, mülki amirliğe bildirilen evrakların İlçe Seçim Kuruluna
bildirilmesi zorunludur. Olağanüstü şube genel kurul toplantılarında, sadece
gündemde belirtilen maddeler görüşülür. Talep tarihi itibari ile, olağan genel
kurul toplantı tarihine altı aydan az bir süre kalması halinde, olağan üstü
gelen kurul toplantısı yapılamaz; ancak isteğe konu olan hususlar olağan genel
kurul toplantısı gündemine alınır.

Şube genel kurulu, üye sayısının 500’den az olması halinde üyelerle, üye
sayısının 500’den fazla olması halinde delegelerle toplanır. Şube yönetim kurulu
ve şube denetleme kurulu asıl üyeleri, şube genel kuruluna delege olarak
katılırlar.

Şubeye bağlı işyerlerinin delegeleri ayrı ayrı seçilir. Bir işyerinde çalışan
üye sayısı delege seçmeye yetmiyor ise, birden fazla işyeri birleştirilmek
suretiyle, delege seçimi yapılabilir. 

Şube yönetim kurulları, şube genel kurul tarihinden önce, şubeye bağlı işyeri ve
işyerlerinde çalışan üye sayılarını, ilgili işverenlerden alacakları onaylı
çalışan listeleri ile birlikte genel yönetim kuruluna bildirirler. 

Genel yönetim kurulu, üye sayılarına göre, şubeye bağlı işyeri veya
işyerlerinden her birinden seçilecek delege sayısını belirleyerek, şubeye yazılı
olarak bildirir. Delege sayısının tespitinde, yarıdan fazla sayılar tam kabul
edilir. 

Kanuna, Ana Tüzüğe, merkez genel kurul kararlarına, ilgili yönetmeliğe ve genel
yönetim kurulu kararlarına aykırı veya usulsüz şekilde yapılan delege seçimleri,
genel yönetim kurulu kararı ile yenilenir.

Merkez genel kurulu için uygulanan toplantı usul ve esasları, şube genel kurulu
içinde uygulanır.

Delege seçimi usul ve esasları, merkez genel kurulu veya genel yönetim kurulunca
çıkartılacak bir yönetmelikle tespit edilir.

MADDE 30. ŞUBE GENEL KURULUNUN GÖREV ve YETKİLERİ

Şube Genel Kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır;

1) Şube Organlarının seçimi,

2) Şube Yönetim Kurulu ve Şube Denetleme Kurulu raporlarının görüşülmesi,

3) Şube Yönetim Kurulu ve Şube Denetleme Kurulunun ibrası,

4) Merkez genel kuruluna katılacak asıl delegelerin ve aynı sayıda yedek
delegenin seçimi,

5) Mevzuat ve Ana Tüzükte belirtilen diğer işlemlerin ve yerine getirilmesi
başka bir organa bırakılmamış konuların karara bağlanması,

6) Şube Genel Kurullarının mali ibra yetkisi yoktur.

MADDE 31. ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN TEŞEKKÜLÜ VE GÖREVLERİ

Şube yönetim kurulu, biri şube başkanı olmak üzere, en az üç (3) en çok beş (5)
asıl üyeden teşekkül eder. Şube yönetim kurulu, şube genel kurul delegeleri
arasından serbest, eşit, gizli oy, açık sayım ve döküm esasına göre seçilirler.
Şube genel kurul delegesi olmayanların, şube başkanı veya şube yönetim kurulu
üyeliğine aday olabilmeleri, şube genel kurulu delegelerinden en az 1/5’inin
teklifiyle olur. Adaylar, şube başkanı ve şube yönetim kurulu üyesi adayı olarak
ayrı ayrı veya liste halinde seçime girerler. Şube başkanı ve şube
yönetim kurulu üyeleri, tek dereceli adaylık esasına göre seçilir. Şube başkanı
ile birlikte şube yönetim kurulu asıl üye sayısı kadar, yedek yönetim kurulu
üyesi seçilir
.
Şube başkanı ve şube yönetim kurulu üyeleri, ilk turda oy kullanan delegelerin
2/3’ünün oyu ile seçilirler. İlk turda 2/3 çoğunluğun sağlanamaması halinde,
ikinci turda oy kullanan delegelerin salt çoğunluğunun oyları ile seçilirler.
Üçüncü turda en fazla oy alan aday ya da liste, şube başkanı ve şube yönetim
kurulu üyeliği görevine seçilir. Şube başkanı ile birlikte şube yönetim kurulu
asıl üye sayısı kadar yedek üye seçilir.

Genel yönetim kurulu, şubelerin üye sayılarına göre, şube yönetim kurulu
üyelerinin sayısını ve unvanlarını belirler.

Şube yönetim kurulu, görev bölümünü seçimleri takip eden bir ay içinde, genel
yönetim kurulunun görevlendireceği üyenin gözetiminde ve genel yönetim kurulunun
onayı ile yapar. Aksi takdirde görev bölümü, genel yönetim kurulunca re’sen
yapılır. Şube yönetiminde görev değişikliği, şube yönetim kurulunun yazılı
talebi ve genel yönetim kurulunun görevlendireceği üyenin gözetiminde, genel
yönetim kurulunun onayı ile yapılır. Şube yönetim kurulunun görev ve yetkileri
şunlardır;

1) Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak, yetkisi dâhilinde
bulunan harcamaları karara bağlamak ve usulüne uygun olarak harcama yapmak,
harcamalarla ilgili kararların onaylı birer örneklerini, harcama evrakı ile
birlikte, harcamanın yapıldığı ayı takip eden ayın en geç 10’ una kadar
incelenmek ve gereği yapılmak üzere, genel merkeze göndermek,

2) Şube genel kuruluna sunulacak çalışma raporunu hazırlamak, şube genel
kurulunu, genel yönetim kurulunun kararı ve yazılı bildirimi üzerine olağan veya
olağanüstü toplantıya çağırmak. Genel yönetim kurulunun kararına uygun olarak,
şube genel kurulunun yapılması için gerekli işlemleri yapmak, şube genel
kuruluna sunulacak faaliyet raporunu hazırlamak,

3) Şubeye bağlı işyerlerinde görev yapacak işyeri sendika temsilcilerinin
atanması veya değiştirilmesi için genel yönetim kuruluna teklifte bulunmak,
şubeye bağlı işyerlerinde görev yapan temsilcileri aylık toplantıya çağırmak,

4) Şubenin yetki ve sorumluluk alanında bulunan işyerlerinde, üye kayıt etmek,
üye kayıt ve üyelikten çekilme bildirimlerini süresi içerisinde genel merkeze
göndermek,

5) Şubeye bağlı işyerlerinde çalışan üyelerin müracaatlarını incelemek,
işverenler ve ilgili mercilerle görüşmek veya yazışma yapmak suretiyle
sonuçlandırmak. Mahallinde sonuçlandırılamayan konuları genel merkeze intikal
ettirmek,

6) 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 18.maddesi
gereğince, toplu iş sözleşmesinden üyelik aidatı ödemek suretiyle yararlanacak
işçilerin, sendikaya ödemesi gereken üyelik aidatlarının işverenlerce
kesilebilmesi için sendika üyesi işçilere ait listeleri zamanında işverenlere
bildirmek, dayanışma aidatı ödemek suretiyle toplu iş sözleşmesinden yararlanan
işçilerin ücretlerinden dayanışma aidatı kesilmesini, üyelik ve dayanışma aidatı
kesintilerinin sendikanın bildirmiş olduğu banka hesabına yatırılmasını, üyelik
ve dayanışma aidatı kesinti listelerinin sendikaya gönderilmesini talep ve takip
etmek,

7) Şube harcamaları için gönderilen avansı, ilgili banka hesabından, en az iki
yönetim kurulu üyesinin imzası ile çekmek, avansın harcama fazlası olan kısmının
banka hesabında muhafazasını sağlamak,
8) Şubenin kullanımına tahsis edilen hizmet aracının ve demirbaş eşyanın
kullanımı ve en iyi şekilde korunmasını sağlamak,

9) Şubede tutulması gereken defterlerin usulüne uygun olarak tutulmasını ve
muhafazasını sağlamak,

10) Genel yönetim kurulunca yetki verilmesi halinde, toplu iş sözleşmesi
görüşmelerine katılmak, görüşme tutanaklarının birer örneğini en geç 7 gün
içinde sendika genel merkezine göndermek, toplu iş sözleşmesi imzalamak, toplu
iş sözleşmesi yapılacak işyerlerinin toplu iş sözleşmesi taslaklarını hazırlamak
ve çağrı tarihinden 15 gün önce genel yönetim kurulunun onayına sunmak, genel
yönetim kurulunun vereceği yetki ve onay ile ek protokol imzalamak,

11) Ana Tüzük, genel kurul kararları, genel yönetim kurulu kararları ve
yönetmeliklerde düzenlenen konular dışında harcama yapmamak, borç para vermemek,

12) Şubeler, sendikanın amaçlarına, ilke ve prensiplerine uygun olmayan faaliyet
ve beyanda bulunmamak,
3) Sendika yetkili organları ve genel yönetim kurulunca alınmış kararları
uygulamak ve verilecek diğer görevleri yapmak.
MADDE 32. ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA ESASLARI

Şube Yönetim Kurulu, şube başkanının başkanlığında ayda bir toplanır. Şube
Yönetim Kurulu, şube başkanının raporlu veya izinli olduğu ya da yurt dışında
bulunduğu tarihlerde, olağan toplantısını şube sekreterinin başkanlığında yapar.
Şube Yönetim Kurulu, şube başkanının çağrısı üzerine olağanüstü toplanır.

Şube Yönetim Kurulu, üye sayısının salt çoğunluğuyla toplanır. Toplantıya
katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde
toplantıya başkanlık eden üyenin katıldığı taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.
Şube Yönetim Kurulu kararlarını açık oylama ile alır. Şube Yönetim Kurulu,
oylamanın gizli yapılmasına karar verebilir. Şube yönetim kurulu üyeliklerinden
boşalma olması halinde, Genel Yönetim Kurulu boşalan üyeliğin yedeklerden biri
ile tamamlanması için gerekli işlemleri yapar.

Şube yönetim kurulunun olağan toplantılarına, toplantı günü ve saati tebliğ
edilmesine rağmen, mazeretsiz olarak üst üste iki kez katılmayan şube yönetim
kurulu üyesi, şube yönetim kurulunun talebi üzerine, genel yönetim kurulunca,
yazılı olarak ikaz edilir. Şube yönetim kurulu üyesi toplantıya mazeretsiz
olarak yine katılmazsa, müstafi sayılır. Genel yönetim kurulunca, yerine yedek
üye çağırılır.

MADDE 33. GÖREV BÖLÜMÜ VE YETKİLERİ

1) ŞUBE BAŞKANI :

Şube başkanı, Şube Yönetim Kurulu adına şubeyi temsil eder. Şube Yönetim
Kuruluna ve şubede kurulacak komisyonlara başkanlık eder. Lüzumu halinde
toplantı veya komisyon başkanlığını yönetim kurulu üyelerinden birine
devredebilir.

Şube başkanı şubedeki bütün büroların amiri olup her türlü çalışmaları
denetlemeye ve tetkike yetkilidir.

Şube başkanı, şube adına gönderilen avansları banka hesabında bulundurmak,
ihtiyaçtan fazlasını çekmemek ve çektirmemek, Kanun ve Ana Tüzük hükümlerine,
genel kurul ve genel yönetim kurulu kararlarına aykırı harcama yapmamak, tek
imza ile para çekmemek, harcama belgelerini mevzuata uygun şekilde
düzenlettirmek, işverenlerce şube hesabına para yatırılmasına engel olmak, para
yatırıldığı takdirde, yatırılan parayı, en geç üç gün içinde genel merkez
hesabına göndermek ve genel yönetim kuruluna yazılı bilgi vermek, üyelik
aidatlarını elden tahsil etmemek, şubeye tahsis edilen araç ve demirbaşları en
iyi şekilde muhafaza etmek ve ettirmek, toplu sözleşme işlemlerini ve
müzakerelerini genel yönetim kurulundan aldığı yetkiye uygun takip etmek,
yetkilerin düşmemesi için azami özen göstermek, şubelerin tüzel kişiliğinin
olmaması nedeniyle, şubenin üye sayısını takip etmek, üye kaybına meydan
vermemek, üye sayısındaki değişiklikleri genel yönetim kuruluna yazılı olarak
bildirmek, şube yönetim kurulunun görevlerini yerine getirirken, Kanun, Ana
Tüzük, genel kurul ve genel yönetim kurulu kararlarına uygun davranmak, şube
faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamak, görevini gereği gibi yapmak, bu
hususta her türlü tedbiri almak.

Şube sekreteri ile şubenin yazışmalarını, şube mali sekreteri ile muhasebe ile
ilgili evrakı imza eder. Şubenin bankada bulunan hesabından şube mali sekreteri
veya şube yönetim kurulu üyelerinden birisiyle birlikte çift imzayla para çeker.

2) ŞUBE SEKRETERİ :

Şube başkanının raporlu veya izinli olduğu yada yurt dışında bulunduğu
tarihlerde, şube başkanının görev ve yetkilerini kullanır. Şube bürolarını
yönetir. Şube yönetim kurulu gündemini hazırlar. Şube yönetim kurulu ve şube
başkanı tarafından verilen sair görevleri yerine getirir. 

3) ŞUBE MALİ SEKRETERİ :

Şube mali sekreteri şubenin mali konulardaki işlemlerini Ana Tüzük ve Yönetmelik
hükümleri çerçevesinde yerine getirir.

4) ŞUBE TEŞKİLATLANMA SEKRETERİ :

Şube teşkilatlanma sekreteri, şubenin faaliyet sahasında bulunan sendikasız veya
başka sendikalara üye işçilerin sendikaya üye olması için gerekli çalışmaları
yapar. Konuyla ilgili olarak Şube Yönetim Kuruluna teklifler sunar.

5) ŞUBE EĞİTİM SEKRETERİ :

Şube eğitim sekreteri, şubenin faaliyet sahasında bulunan sendika üyelerinin
mesleki ve sendikal eğitimlerinin sağlanması için her türlü tedbiri alır.
Konuyla ilgili olarak Şube Yönetim Kuruluna teklifler sunar.

MADDE 34. ŞUBE DENETLEME KURULU

1) Şube Denetleme Kurulu, Şube Genel Kurulu tarafından Şube Genel Kuruluna
katılan üye veya delegeler arasından seçilen üç asil, üç yedek üyeden teşekkül
eder.

2) Şube denetleme kurulu, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya
katılanların oy çokluğu ile karar alır.

3) Şube Denetleme Kurulu, Şube Yönetim Kurulunun faaliyetlerini Ana Tüzük,
mevzuat ve Şube Genel Kurulu kararlarına uygun olarak yapıp yapmadığını 6 (ALTI)
ayda bir denetleyerek ara raporunu şube başkanına verir. Devre sonu raporunu da
Şube Genel Kuruluna sunar.

4) Sendika Ana Tüzüğüne uygun olarak gerekli denetimi yapar, ara raporunu şube
başkanına verir. Devre sonu raporunu da Şube Genel Kuruluna sunar.

MADDE 35. ŞUBE DİSİPLİN KURULU

1)Şube disiplin kurulu, Şube Genel kurulu tarafından seçilen üç asil ve üç yedek
üyeden teşekkül eder.

2)Şube disiplin kurulu, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya
katılanların oy çokluğu ile karar alır.

3)Şube Disiplin Kurulu, sendikanın Ana Tüzüğüne, amaç ve ilkelerine aykırı
hareket eden sendika üyeleri hakkında soruşturma yapar, ihtar cezası verir.

4) Şube Disiplin Kurulu, ihtarın dışındaki cezaları gerektiren suçlar hakkında
hazırlayacağı raporları sendika genel merkezine gönderilmek üzere şube başkanına
sunar.

MADDE 36. SENDİKANIN GELİRLERİ

Sendikanın gelirleri şunlardır;

1) Üyelerden alınan aidatlar,

2) Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nda belirtilen dayanışma aidatı,

3) Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre yapacağı faaliyetlerden
sağlanacak gelirler,

4) Eğlence, müsamere ve konser gibi faaliyetlerden sağlanacak gelirler,

5) Bağışlar,

6) Mal varlığı gelirleri, mal varlığının devir, temlik ve satışlarından elde
edilen gelirler, nakit mevcudunun % 40’ından fazla olmamak kaydıyla, sınai ve
iktisadi teşebbüslere yatırım yapılması halinde, oluşacak kar payları.

MADDE 37. SENDİKANIN GİDERLERİ

1) Sendikal faaliyetlerin ve örgütlenme çalışmalarının
yürütülmesi için gerekli olan her türlü harcama ve masraflar, Kanun, Ana Tüzük,
tahmini bütçe hükümleri ve genel kurul kararları gereğince yapılır.

2) Sendikanın normal çalışma giderleri dışındaki giderleri
aşağıda gösterilmiştir;

a) Toplu iş sözleşmeleri ile ilgili harcamalar.

b) Üye olunan üst kuruluşlara ödenen üyelik aidatları ve
diğer katkı payları.

c) Grev uygulaması sırasında yapılan giderler,

d) Eğitim ve basın yayın masrafları,

e) Kanun, Ana Tüzük, tahmini bütçe hükümleri ve genel kurul
kararları gereğince yapılan her türlü harcamalar,

3) Sendika, amaçları ve faaliyetleri dışında harcama
yapamaz, bağışta bulanamaz.

4) Sendika, üyeleri ve çalıştırdığı kişiler dahil hiç
kimseye borç veremez.

5) Sendika, gelirlerinin yüzde %10 unu üyelerinin teknik ve
mesleki eğitimi ve tecrübelerini arttırmak için kullanır.

6) Genel yönetim kurulu, sendikanın nakit gelirlerinin
%5’ini aşmamak kaydıyla, sosyal amaçlı harcama yapabilir.

7)Sendika, üyelik şartı
aranmaksızın, nakit mevcudunun %10’unu aşmamak kaydı ile genel yönetim kurulu
kararıyla ilgili Bakanlıklara devretmek üzere, eğitim, sağlık, rehabilitasyon
veya spor tesisleri kurabilir veya bu amaçla kamu kurum ve kuruluşlarına ayni ve
nakdi yardımda bulunabilir, yurt içinde veya yurt dışında yangın, su baskını,
deprem gibi tabii afetlerin vukuunda doğrudan veya yetkili makamlar aracılığı
ile afet bölgesinde konut, eğitim, sağlık veya rehabilitasyon tesisi yapabilir
veya bu amaçla kamu kurum ve kuruluşlarına ayni ve nakdi yardımda bulunabilir.

8)Sendika, envanter defterine kaydedilen ve demirbaş
sınıfına giren her türlü eşya ve malzeme hakkında gider olarak işlem yapamaz.

MADDE 38. SENDİKA AİDATI
Üyelik aidatı, işçinin bir günlük çıplak brüt yevmiyesidir.

Dayanışma aidatı, işçinin bir günlük çıplak brüt yevmiyesinin 2/3 ü tutarıdır.

Üyelik ve dayanışma aidatlarının, yukarıda belirlenen limitlerin altında
belirlenmesine genel yönetim kurulu yetkilidir.

MADDE 39. SENDİKANIN TUTACAĞI DEFTERLER

Sendika, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun30.maddesinde
öngörülen defter, dosya ve kayıtları tutar ve fişleri düzenler. Sendika,
tutmakla yükümlü olduğu defter ve kayıtlar dışında, yardımcı defterler
tutabilir.

Genel yönetim kurulu, genel denetleme kurulu ve genel disiplin kurullarının
karar defterlerine yazılacak kararların bu kurulların üyeleri, genel kurul
kararlarının, merkez genel kurulu divan üyelerince imzalanması zorunludur.

Sendika, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 30.maddesi
gereğince, tutmuş olduğu defterleri, her olağan genel kurulu izleyen 15 gün
içinde notere tasdik ettirir.

Sendika, defter ve belgeleri aidat oldukları yılı takip eden takvim yılından
başlayarak, 10 yıl süreyle muhafaza eder.

Sendikanın hesap dönemi takvim yılıdır.

MADDE 40. BİRLEŞMEYECEK GÖREVLER

1) Merkez Olağan Genel Kurulu hariç, sendika zorunlu organlarından birine
seçilen, başka bir göreve seçilemez, genel yönetim kurulu üyeliğine seçilen şube
başkanları ve yöneticileri iki görevden birini tercih etmek zorundadır.

2) Şube Genel Kurulu hariç, şube zorunlu organlarından birine seçilen başka
birine seçilmez.

3) Yukarıda belirtilen görevlere seçilenler, seçimi takip eden yedi gün içinde
iki görevden birini tercih ettiklerini belirtmezlerse, son seçildikleri
görevleri sona erer. Ancak, genel yönetim kurulu üyeliğine seçilen şube
başkanlarının, şubedeki görevini devir edebilmeleri için Genel Yönetim Kurulunun
alacağı oy birliği kararı ile altı aya kadar süre tanınabilir.

MADDE 41. KIDEM ÖDENEKLERİ ve SOSYAL GÜVENLİK HAKLARI

1) a) Sendika personelinin iş akitleri fesih edildiği takdirde, İş Kanunu
hükümleri uygulanır.

b) (a) Fıkrasındaki ödenekler, Türk Ceza Kanununda suç sayılan hırsızlık ve
benzeri sebeplerle sendikanın bütünlüğünü sarsıcı ve sırlarını açıklayıcı
hareketleri, mahkeme kararıyla meydana çıkanlara, bu yüzden işten
uzaklaştırılanlara yahut sırf bu nedenlerle istifaen ayrılanlara verilmez.

c) Sendika ve şube yönetim kurullarında profesyonel olarak görev yapan
yöneticilerin bu görevlerinden, seçime girmemek, yeniden seçilmemek veya kendi
istekleriyle çekilmek suretiyle ayrılmaları ve sendikadan talepte bulunmaları
halinde, ücretleri bir ay süreyle sendikaca ödenir. Bu süre kıdemlerine dahil
edilir. Bu süre içerisinde meydana gelecek ücret artışları maaşlarına
yansıtılır. 

Yukarda belirtilen hallerden biri ile görevleri sona eren profesyonel
yöneticilerin yerine, Genel Yönetim Kurulunca, profesyonel olarak çalışmasına
karar verilmesi halinde, yeni seçilen yöneticilerin özlük haklarının ödenmesi,
görevi sona eren profesyonel yöneticilerin özlük haklarının ödenmesinin sona
erdiği tarihten itibaren başlar.

d) Sendika kademelerinde görev yapan ücretli profesyonel yöneticilere, her
takvim yılı için dört aylık ücretleri tutarından fazla olmamak üzere, Merkez
Genel Kurulca tespit edilen ikramiye verilir.

e)Sendikanın veya sendika şubesinin yönetim kurulu başkan ve üyeliklerinde
profesyonel olarak görev alanlardan, istifa, ölüm, maluliyet gibi nedenlerle
görevi sona erenlere veya görevleri devam etmekle birlikte, genel başkan ve
genel yönetim kurulu üyelerine sendikanın olağan genel kurulundan sonra, şube
başkan ve şube yönetim kurulu üyelerine şube olağan genel kurulundan sonra,
sendikanın veya sendikanın şube yöneticiliğinde profesyonel olarak geçen her yıl
için otuz (30) günlük net ücretleri (yıl içerisinde ödenen her türlü sosyal
yardım, ikramiye ve diğer ödemeler dâhil) tutarında ve merkez genel kurulca
tespit edilen miktarda hizmet ikramiyesi ödenir. Hizmet ikramiyesi ödenen
yıllar, daha sonraki kıdeme dâhil edilmez. Hizmet ikramiyesi ödemeleri ile
ilgili vergi ve diğer yasal kesintiler sendikaca karşılanır.

f) Sendikanın ve şubelerin teşkilat ve organlarında görev yapan yöneticilerden,
6356 sayılı Sendikalar ve Toplu iş Sözleşmesi Kanununun 6.maddesinde sayılan
zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve kaçakçılık
suçlarından biriyle mahkum olanlara, sendikanın sırlarını açıklamaları,
kamuoyundaki itibarını zedelemeleri veya sendikanın bütünlüğünü sarsan hal ve
davranışları nedeni ile görevlerine son verilenlere, geçici veya sürekli olarak
görevden uzaklaştırılanlara hizmet ikramiyesi ödenmez.

g) Sendika, yönetici ve çalışanlarının sosyal güvenlik, sigorta ve dinlenme
haklarını garanti eder. Bu konuda bir yönetmelik düzenler.

h) Sendika ve sendika şubesi yöneticileri ile sendikaca görevlendirilen üyeler
veya çalışanların görevleri ile ilgili olarak uğrayacakları kazadan dolayı
ölümleri halinde, mirasçılarına bir yıllık brüt ücreti toplamı net olarak,
maluliyetleri halinde maluliyet oranına göre yukarıdaki miktarı aşmamak
kaydıyla, Genel Yönetim Kurulu tarafından tayin olunacak miktarda sosyal yardım
yapılır. İlgililerin, kanunlardan doğan hakları saklıdır. Ancak, dava açıldığı
takdirde yapılan bu ödemeler hükme konu olan meblağdan mahsup edilir.

ı)Sendika ve sendika şubelerinde profesyonel olarak görev yapan yönetim kurulu
üyeleri, her yıl için otuz (30) günlük (takvim günü) yıllık ücretli izin hakkına
sahiptir. Aksine bir yönetim kurulu kararı olmadıkça, yıllık ücretli izinler,
izne hak kazanılan yıl içerisinde kullanılır. Yıllık ücretli iznini hak
kazandığı yıl içerisinde kullanmayanlar, bu hakkından vazgeçmiş sayılırlar.
Yıllık ücretli izinlerini kullanmamış olanlara, izin karşılığı ödeme yapılmaz.

2. Sendika ve sendika şubesi yöneticilerinden bir veya birkaçının, Anayasa ve
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nda sayılan suçlar dışında, sendikal
faaliyet sebebiyle adli takibata uğraması veya bu suçtan mahkûm edilmesi
halinde, Genel Yönetim Kurulunca gerekli tedbirler alınır.

a) Yöneticilerin tazminata mahkûm olmaları halinde bu tazminat sendikaca ödenir.

b) Ayrıca, bu yöneticilere savunmaları için avukat görevlendirileceği gibi
mahkum olmaları halinde ücreti eşine, çocuklarına ya da kendisine verilir.

c) Sendika şubesinin karar almasını engelleyecek miktarda üyenin takibata
uğraması halinde, Genel Yönetim Kurulu, sendikanın karar almasını engelleyecek
miktarda üyenin takibata uğraması halinde sendikanın bağlı bulunduğu üst kuruluş
gerekli tedbirleri alır.

MADDE-42. MAL BİLDİRİMİ

Mal Bildirimi;

Sendika ve sendika
şubelerinin yönetim kurulu üyeleri ile denetleme kurulu üyeleri, göreve
seçildikleri tarihten itibaren 1 (BİR) ay içinde kendilerinin eşlerinin ve
velayetleri altındaki çocuklarının, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun
29. maddesi gereğince, Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkındaki Yönetmelik
Hükümlerine uygun olarak doldurulacak mal varlığı beyanını notere vermek
zorundadır.

Yedek yönetim kurulu ve
denetleme kurulu üyeleri, asıl üye olarak görevlendirildikleri tarihten itibaren
1 (BİR) ay içinde kendilerinin eşlerinin ve velayetleri altındaki çocuklarının,
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 29. maddesi gereğince, Mal
Bildiriminde Bulunulması Hakkındaki Yönetmelik Hükümlerine uygun olarak
doldurulacak mal varlığı beyanını notere vermek zorundadır.

Mal varlığı bildiriminin verildiğini gösteren noterlikten alınacak belgeler,
sendika veya sendika şubesinin denetleme kurullarına verilir. Bu belgeler,
sendika veya şubelerin yönetim kurullarının karar defterlerinin özel bir
sayfasına yazılır. Bu sayfa, denetim kurulu üyeleri tarafından imzalanır. 

Bu zorunluluğa uymayanların, sendika ve sendika şubesindeki yönetim kurulu veya
denetleme kurulu üyelikleri bildirim süresinin bitiminden itibaren bir ay
geçmekle sona erer.

Mal bildiriminde bulunan kişiler, görev süreleri sonunda tekrar seçilseler bile,
Kanun ve ilgili yönetmelik hükümlerine uygun olarak yeniden mal bildiriminde
bulunmak zorundadır. Sendika ve sendika şubelerinin yönetim kurulu üyeleri ile
denetleme kurulu üyeleri, Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin
10.maddesi gereğince, eşleri, velayetleri altındaki çocukları ve kendilerinin
şahsi mal varlıklarında önemli bir değişiklik olduğunda, değişikliği izleyen bir
ay içinde yeni edindikleri mal, hak, gelir, alacak ve borçlara münhasır bulunmak
üzere, ek mal bildirimi vermek zorundadır. Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında
Yönetmeliğin 8. maddesinde gösterilen mahiyet ve miktardaki malın iktisabı ile
hak, alacak veya gelir sağlanması veya borçlanılması, mal varlığında önemli
değişiklik sayılır. 

Sendika ve sendika şubelerinin yönetim kurulu üyeleri ile denetleme kurulu
üyeleri, görevlerinin devamı sırasında, sonu (0) ve (5) ile biten yılların en
geç Şubat ayı sonuna kadar mal bildirimlerini yenilemek zorundadır

MADDE-43. YOLLUKLAR ve ÜCRET KAYIPLARI

Sendika Merkez Genel Kurulu toplantısına iştirak eden ve sendika zorunlu
organlarında görevli olan üye veya delegelerin yol masrafları ile yollukları
sendika tarafından ödenir.

Sendika veya şubelerin Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurullarında
görevli üyelerin toplantılara katılmaları dolayısıyla, varsa ücret kayıpları ile
yolluklar sendikaca ödenir.

Sendikaca düzenlenen toplantılara çağrılan üyelerin yol masrafları sendikaca
karşılanır.

MADDE 44. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

1) Genel Yönetim Kurulu, Ana Tüzükte adı geçen Yönetmelikleri hazırlar, uygular
ve gerektiğinde değişiklik yapmaya yetkilidir.

2)Sendika, Genel Yönetim Kurulunun kararına istinaden genel başkan ve genel
yönetim kurulu üyelerinden ikisinin imzası ile kurumsal olarak borçlanabilir.

3) Genel yönetim kurulunca, şube yöneticilerinin profesyonel olarak
çalıştırılabilmesi için, şubeye bağlı işyerlerinde çalışan ve aidat ödeyen üye
ve işçi sayıları esas alınır. Genel yönetim kurulunca, şube başkanının
profesyonel olarak çalıştırılabilmesi için, şubeye bağlı işyerlerinde çalışan ve
aidat ödeyen üye ve işçi sayısının 400 ile 750 arası olması zorunludur. Şubeye
bağlı işyerlerinde çalışan ve aidat ödeyen üye ve işçi sayısının 750 den fazla
olması halinde, profesyonel olarak çalıştırılacak şube yöneticisi sayısı, genel
yönetim kurulunca belirlenir. 

Şubeye bağlı işyerlerinde çalışan ve aidat ödeyen üye ve işçi sayısının 400 ün
altında olması halinde, genel yönetim kurulu, şubeye bağlı işyerlerinin
özelliklerini, coğrafi dağılımını, şubenin sorumluluk alanında bulunan
işyerlerinin niteliklerini ve çalışan işçi sayısını, şubenin gelişme
potansiyelini, hizmet gereklerini ve diğer koşulları birlikte değerlendirmek
suretiyle, şube başkanının profesyonel olarak çalıştırılmasına veya
profesyonelliğinin devamına karar verebilir. Bu halde, şube başkanına ödenecek
ücret, hakkaniyet ve nefaset kurallarına göre, genel yönetim kurulunca
belirlenir. Kuruluş safhasında veya çalışmaların yoğun olması halinde,
yukarıdaki kayıtlara bağlı kalmaksızın, genel yönetim kurulu belirleyeceği süre
boyunca, şube başkanı veya şube sekreterini geçici olarak çalıştırabilir.

4) Genel yönetim kurulu, sendika veya sendika şubelerinin yönetim kurulu başkan
ve üyeliklerinde görev yapmakta iken vefat edenlerin, hizmetleri ile ekonomik ve
sosyal durumlarını birlikte değerlendirmek suretiyle, eş ve çocuklarına veya
diğer yasal mirasçılarına, sendika adına yardımda bulunabilir.

Genel Yönetim Kurulu, sendikada ve şubelerde profesyonel olarak görev yaparken
vefat eden yöneticilerin varsa öğrenim gören çocuklarına, öğrenim süresince,
miktarı Genel Yönetim Kurulunca belirlenecek oranda karşılıksız burs verir.

5) Hastalık halleri hariç, üyelik aidatını maksatlı olarak her ay muntazaman
ödemeyenler, sendikanın sağlayacağı hak ve menfaatlerden istifade edemezler.

6) Sendikanın üyelik aidatını, Ana Tüzük esaslarına göre ödemeyen üyeler,
sendikanın Merkez Genel Kurul, Genel Yönetim Kurulu, Genel Denetleme Kurulu,
Genel Disiplin Kurulu ile şube organlarında görev alamazlar. Ancak, üyelerin oy
kullanma hakları mahfuzdur.

MADDE 45. DEMİRBAŞLARIN SATIŞ ve TERKİNİNDEKİ USÜL ve ESASLAR

Mal İktisabı, Demirbaşların Satış ve Terkini:

1) Sendika, Ana Tüzükte yazılı amaç, ilke ve yetkilerin gerçekleşmesi için,
taşınır ve taşınmaz mal edinebilir. Genel yönetim kurulu, tahmini bütçe
esaslarına göre bu görevi yerine getirir. 

2) Demirbaşların satış ve terkinini gerektiren nedenler;

a) Demirbaş eşyanın, kullanılamayacak şekilde yıpranmış olması, onarımının
ekonomik olmaması, verimliliğinin azalması, hasar görmesi, kaybolması veya
çalınması ve bunun gibi durumlarda ilgililerce tutanak düzenlenir. Düzenlenen
tutanakta, demirbaş eşyanın terkin nedeni açıkça yazılır. Tutanak, ilgililer
tarafından genel yönetim kurulunun onayına sunulur. Genel yönetim kurulunun
onayına ilişkin karar ile birlikte, demirbaş eşya kayıttan düşülür. 

b) Kayıttan düşürülen demirbaşların, demirbaş defterindeki sırasına gerekli
açıklama yazılır.

c) Kayıttan düşürülen, ihtiyaç fazlası olan veya kullanılamayan demirbaşların
pazarlık veya ihale yoluyla satışları, genel yönetim kurulu kararı ile yapılır.
Satıştan elde edilecek gelirler, sendika hesabına gelir kaydedilir. 

d) Mülkiyeti sendikaya ait olan, sendikanın ve sendika şubelerinin kullanımda
bulunan araçlar, genel yönetim kurulu kararı ile pazarlık veya ihale yoluyla
satılabilir. Satıştan elde edilen gelirler, sendika hesabına gelir kaydedilir.

MADDE 46. SENDİKANIN FESHİ ve MALLARININ DEVRİ

Sendika Merkez Genel Kurulu, her zaman sendikanın feshine karar verebilir. Feshe
karar verebilmek için Ana Tüzüğe göre Merkez Genel Kurula katılma hakkına sahip
olan üye veya delegelerin en az 2/3’ünün toplantıya katılması şarttır. Bu
surette çoğunluk elde edilmezse, Merkez Genel Kurulu, kanuna uygun olarak ikinci
defa toplantıya davet edilir. Bu toplantıda, fesih konusunun görüşülebilmesi,
mevcut üye veya delegelerin sayısı, yönetim ve denetim kurulu üye sayısının iki
katından az olamaz.

Fesih kararı, hazır bulunan üye veya delegelerin 2/3 ünün oyu ile alınır. 

Sendikanın feshi veya infisahı halinde mallarının devri;

Sendika fesih edilince veya kanuna göre infisah ederse mal varlığı, sendikanın
genel kurul kararı ile üyesi olduğu Konfederasyona devredilir.

MADDE 47. SENDİKANIN KURUCULARI

MADDE-48. YÜRÜRLÜK

Ana Tüzük, ÖZFİNANS-İŞ Sendikasının kuruluşuyla birlikte yürürlüğe girer.