ÖZ FİNANS-İŞ

İnternet Aydınlatma Metni

 

ÖZ BANKA, FİNANS VE SİGORTA ÇALIŞANLARI SENDİKASI (Bundan sonra kısacaÖZ FİNANS-İŞya da “Sendika” olarak anılacaktır) olarak, paylaştığınız kişisel verilerinizin güvenliği ve korunması konusunda özenle çalıştığımızı söylemek isteriz. Kuruluş bu metinde ve <https://www.ozfinansis.org.tr/page/view/gizlilik-politikasi> Gizlilik Politikasında belirtilen durumlarda bir “veri sorumlusudur”. Kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVK”) ve uygun olarak işliyor, korunması için ölçülü ve yeterli idari ve teknik tedbirler alıyoruz. 

Bu çerçevede, internet sitemizi ve şubelerimize ait alt sitelerimizi ziyaret edenlerin, hizmetlerimizden yararlananların, iş ortaklarımızın, üyelerimizin kişisel verilerini aşağıda açıklanan şartlarda ve mevzuatta öngörülen sınırlar dahilinde işlenmektedir. Kişisel verilerinizi nasıl işlendiğine ilişkin daha detaylı bilgi için aydınlatma yükümlülüğümüzün bir parçası olan Gizlilik Politikamızı < https://www.ozfinansis.org.tr/page/view/gizlilik-politikasi > inceleyebilirsiniz. 

İnternet sitemizde ve şubelerimize ait alt sitelerimizde paylaştığımız bize ait olmayan internet siteleri ve bu sitelerin sahibi olan firmaların sağladığı veri güvenliği önlemleri konusu bizim sorumluluğumuzda değildir. Bunlarla ilgili site ve/veya kuruluşun veri güvenliği politikalarını incelemenizi öneririz.

1. Hukuki Nitelik ve Kapsam

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK”) “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10’uncu maddesi uyarınca, verileri işlenen gerçek kişilerin onayları alınırken öncelikle Veri Sorumlusu tarafından aydınlatılmaları gerekmektedir.

KVK hükümlerine göre ÖZ FİNANS-İŞ “Veri Sorumlusu”dur. Bu çerçevede, aydınlatma yükümlülüğü ile veri sahiplerini veri sorumlusunun kimliği, kişisel veri işleme amaçları, kişisel verilerin aktarıldığı kişiler ve aktarma amaçları, kişisel verilerin toplanmasının hukuki sebepleri, kimlere aktarılabileceği ve yöntemleri, kişisel veri sahibinin veri sorumlusuna yönelteceği güncelleme, silinme ya da anonimleştirme gibi KVK Kanunu’nun 11’inci maddesinde sayılan hakları konusunda bilgilendirme yükümlülüğü getirmiştir. 

Veri Sorumlusu sıfatıyla ÖZ FİNANS-İŞ Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni ile KVK’nun 10’uncu maddesi hükmü uyarınca kişisel verilerinizi mevzuatta öngörülen sınırlar ve şartlar dahilinde işlediği hususunda veri sahiplerini bilgilendirmekte ve aydınlatmaktadır.

2. Veri Sorumlusunun Kimliği

KVK’nun 3’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının (ı) bendinde veri sorumlusu, “Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler” olarak tanımlanmıştır. Bu çerçevede veri sorumlusu, internet sayfasını ziyaret ettiğiniz ÖZ FİNANS-İŞ’tir.

 

ÖZ BANKA, FİNANS VE SİGORTA ÇALIŞANLARI SENDİKASI

Beştepe Mahallesi Merhale Sokak No:8 Yenimahalle/Ankara

Web: http://www.ozfinansis.org.tr/

Tel: 0312 341 77 85

 

 

 Veri İşleyen

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiler KVK m. 3’te “Veri İşleyen” olarak tanımlanmıştır.

3. İşlenen Kişisel Veri Kategorileri

Sendika üyelerinin genel nitelikli kimlik, iletişim, eğitim, özlük ve özel nitelikli sağlık verileri; site ziyaretçilerinin işlem güvenliği verileri işlenmektedir.

4. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz KVK Kanunu’ndaki ilkeler doğrultusunda;

 1. Ürün ve hizmetlerden haberdar edilmeniz ve bu hizmetlerden daha iyi yararlanabilmeniz,
 2. Sunduğumuz hizmetlerin kalitesinin artırılması,
 3. İhtiyaçlarınız, beklentileriniz ve kullanım alışkanlıklarınıza göre hizmetlerimizi özelleştirilmek ve üye memnuniyetini sağlamak,
 4. Üyelerimizin dijital varlıklarını ve bunlarla ilgili olan haklarını korumalarına, yönetmelerine ve devretmelerine yardımcı olmak,
 5. Üyelerimizin online servislerimizi kullanabilmeleri ve yönetebilmeleri,
 6. Kullanıcı kimliklerinin doğrulanabilmesi ve yönetilebilmesi,
 7. Mobil uygulamamızı deneyebilmeniz,
 8. Kullanıcı olarak kimliğinizin doğrulanması,
 9. Kuruluşumuzun ve iş ortaklarımızın hukuki, ticari ve fiziki güvenliğinin temini,
 10. Kişisel ve ticari veri güvenliğinin sağlanması için önlem almak, buna uygun bilişim altyapısı ve veri tabanlarının kullanılması ile idari ve teknik tedbirlerin alınması,
 11. Sitemizde sunulan hizmetlerin geliştirilmesi, gelecek talep ve şikayetlere cevap verilmesi, bu mecrada oluşan hataların giderilmesi,
 12. Sitelerimizin Gizlilik Politikamıza < https://www.ozfinansis.org.tr/page/view/gizlilik-politikasi > uygunluğunun sağlanması, amaçları doğrultusunda KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işliyoruz.

5. Kişisel Verileri İşlemeye İlişkin İlkelerimiz

ÖZ FİNANS-İŞ olarak;

 1. a)Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işlemeyi,
  b) Doğru ve güncelliği sağlama gayretinde olmayı,     
  c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmeyi,    
  ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmayı,    
  d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmeyi

ilke edindik.

6. Kişisel Verilerin İşlenme Yolları

İnternet sitemizde sunulan online hizmetler ve ziyaretiniz sırasındaki kullanımınız nedeniyle elde edilen verileriniz, Kanunun 10 uncu maddesindeki aydınlatma yükümlülüğü ve 4 üncü maddesinde sayılan ilkelere uygun olacak şekilde, ÖZ FİNANS-İŞ’te ancak açık rızanız alınmak kaydıyla işlenir.

Diğer yandan, Kanunun 5 nici maddesinde sayılan; kanunlarda açıkça öngörülmesi, fiili imkansızlık, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olan işlemeler, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması gibi uygunluk hallerinden birinin varlığı halinde de kişisel veriler işlenebilir. Özel nitelikli kategorideki sağlık bilgileriniz de 6 ncı maddede belirtilen koşullar çerçevesinde işlenmektedir.

 

7. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde;

 • Şube temsilcilerimize ait bilgileri üyelerimize,
 • Site ziyaretçi bilgilerini sitenin iyileştirilmesi amacıyla kurduğumuz çerezler vasıtasıyla ABD menşeli Google‘a,
 • Web sitesi bulundurma hizmeti sunan firmaya, aktarılmaktadır.

Kişisel verilerinizin paylaşma süreci boyunca ve sonrasında veri güvenliğinin sağlanması için her türlü teknik ve idari tedbir alınmaktadır.

8. Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

KVK Kanunu m. 4, 5 ve 6’ya uygun bir şekilde, otomatik yöntemlerle, internet sitesi, sosyal medya mecraları ve mobil uygulamalar vb. vasıtalarla elektronik olarak toplanabilecek, güncellenerek işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, Sendikamız tarafından 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde işlenmektedir.

9. Nasıl Koruyoruz?

ÖZ FİNANS-İŞ tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve üyelerimizin mağdur olmaması için imkanlar dahilinde, amaca uygun ve yeterli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılım, uygulama ve internet servislerinin standartlara uygun olması, bunları sağlayan üçüncü tarafların özenle seçilmesi ve sendika bünyesinde Gizlilik Politikamıza riayet edilmesi sağlanmaktadır.

10. Kişisel Veri Sahibinin Hakları ve Başvuru

Kişisel veri sahipleri olarak, KVK Kanunu m. 11’de sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle sendikamıza iletmeniz durumunda sendikamız niteliğine göre, talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, sendikamız tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Ayrıca yürürlükte olan mevzuat uyarınca kişisel verilere ilişkin başvurular veri sahibinin bizzat kendisi tarafından yapılmak zorunda olduğundan başvurularınızın sadece sizlerle ilgili kısmı cevaplanacak olup, eşiniz, yakınınız ya da arkadaşınız hakkında yapılan bir başvuru kabul edilmeyecektir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri ÖZ FİNANS-İŞ tarafından internet sayfamızda duyurulan ilgilimize başvurarak kendinizle ilgili olarak;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. KVK Kanununun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

11. Başvurunun Yapılması

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, aynı kanunun 11. maddesinde belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ya da Sendikamıza daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle, [[email protected]] adresine ya da yazılı olarak şahsen, noter veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla iletebilirsiniz. Gerekli açıklamalar ile Başvuru Ve Bilgi Talep Formuna linkten ulaşabilirsiniz. (başvuru ve bilgi talep formuna LİNK VERİLECEK)

Başvuruda;

 1. a) Adınız, soyadınız ve başvuru yazılı ise imzanız,
 2. b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numarası, yabancı iseniz uyruğunuz, pasaport numaranız veya varsa kimlik numaranız,
 3. c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresiniz,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresiniz, telefon ve faks numaranız,

 1. d) Talep konunuzun bulunması gerekmektedir. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.