1. Kişisel Verilerinizi İşleme Amacımız

ÖZ FİNANS-İŞ  (ya da “Sendika”)  sözlü, yazılı veya elektronik yollarla sağladığınız veya internet üzerinden hizmet veren istihdam portalları üzerinden alenileştirdiğiniz kişisel verileriniz iş başvurunuzun değerlendirilebilmesi amacıyla toplanmaktadır. Özgeçmişinizde yazılı veya elektronik yollarla sağladığınız, yine başvurunuzun çeşitli aşamalarında ve yüz yüze gerçekleştirilen iş görüşmelerinde tarafınızca sağlanan ve sağlanacak olan özel nitelikli kategoridekiler dahil kişisel verileriniz; işe yatkınlığınızın, kuruluşumuz kriterlerine uygunluğunun ölçülmesi ve iş başvurunuzun değerlendirilmesi amacıyla işlenmektedir.

Şayet çözüm ortaklarımızdaki olası açık pozisyonlar için değerlendirilmesi amacıyla özgeçmişinizin üçüncü taraflarla paylaşılmasına izin veriyorsanız ve kullandığımız bilişim hizmetlerinin arasında yurt dışı menşeli hizmet sağlayıcılar olduğundan özgeçmişiniz ve kişisel verileriniz bu hizmet sağlayıcıların yurt dışında menşeli servisleri ile de paylaşılmış olacaktır. Her iki konuda da ekte sunduğumuz Açık Rıza beyanında ilgili seçenekleri işaretleyerek bize bildirmeniz gerekmektedir.

2. Veri Sorumlusu

ÖZ FİNANS-İŞ 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 3. Maddesinde tanımlı “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi işlemekte olup iletişim bilgileri aşağıdadır:

Adres: ÖZ FİNANS-İŞ, Beştepe Mahallesi Merhale Sokak No:8 Yenimahalle/Ankara

Tel : (312)  341 77 85

E-posta: [email protected]

3. Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi ve Silinmesi

Kişisel verileriniz elektronik ortam ve cihazlarımızda 1 yıl süreyle saklanacaktır. Kurumsal silme ve imha politikamız doğrultusunda, öngörülen saklama süresini müteakiben en geç 6 ay içerisinde söz konusu ortamlardan silinip imha edilecektir. Ayrıca talebiniz doğrultusunda veya özgeçmişin kullanım amacının kalmadığının anlaşılması üzerine tarafımızdan en kısa süre içinde yine silme ve imha işlemi uygulanabilir.

4. Kişisel Verilerinizin İşlenmesi ve Paylaşılması

Kurumsal İnsan Kaynakları politikamız uyarınca; özgeçmişinizde ve başvuru değerlendirme sürecinde  (varsa, görüntü kayıtları içeriğindeki sözlü/yazılı sınav belgeleriniz ile birlikte) elde edilen kişisel verileriniz,  ve öncelikle sizlere uygun açık pozisyonlarla ilgili sonraki süreçte yapılacak değerlendirmelerde de yararlanmak, faaliyetlerimiz, iş güvenliği ve iş başvurularına ilişkin Kurumsal arşiv çalışmalarında kullanılmak amacıyla; yurt içinde fiziki olarak ve yurt içi ve dışında dijital kopya halinde İnsan Kaynakları departmanımızda saklanıp, işlenecektir.

5. Kişisel Verilerinizin Yurt Dışıyla Paylaşılması 

Sendika olarak faaliyetlerimizi etkin ve verimli bir biçimde yürütebilmek amacıyla  toplantı ve etkinlikler düzenleyebilmek ve hızlı haberleşmek için yurt dışı menşeli uygulamalar kullanmaktayız. Bu kapsamda,

    • Video konferanslar için kullandığımız ABD menşeli Zoom,
    • Anlık mesajlaşma için kullandığımız ABD menşeli Facebook’a ait Whatsapp

kimlik, görsel ve işitsel kayıtlar gibi genel ve sendika üyeliği gibi özel nitelikli verilerinizi paylaşıyoruz.

Bu araç ve kanallar üzerinden paylaşılan kişisel verileriniz hizmeti sunan firmaların yurt dışındaki sunucu ve sistemleri üzerinde işlenmektedir. Bu hizmetleri veren ve birer veri işleyen statüsündeki tedarikçilerin kişisel verilerinizin korunması konusunda aldığı güvenlik önlemlerine dair bilgi almak için ilgili kuruluşların Gizlilik Politikalarına göz atabilirsiniz. Metinler İngilizce olduğundan söz konusu metinleri Google Translate üzerinden Türkçe’ye çevirerek inceleyebilirsiniz.

6. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

6698 Sayılı Yasa gereği kişisel verilerinizin, işlenip işlenmediğini öğrenme; işlenmişse bilgi talep etme, işlenme amacını ve amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; yurt içinde/dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; eksik/yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini, silinmesini veya yok edilmesini veya bu talebinizin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilerek aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; kanuna aykırı olarak işlenme sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu belirtmek isteriz.

Açık rıza verdiğiniz durumlara ilişkin tercihlerinizi her zaman değiştirebilir ve açık rızalarınızdan vaz geçebilirsiniz.

7. 18 Yaşından Küçükler

Şayet 18 yaşından küçükseniz, gerek söz konusu haklarınızın kullanımı ve gerekse başvuru süreçlerinizde imza/onay gerektiren süreçlerin, yasal temsilciniz aracılığıyla yapılması gerektiğini hatırlatırız.

8. NASIL BAŞVURABİLİRSİNİZ?

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki haklarınız ve başvuru şekline ilişkin KVK Başvurusu sayfamızdan detaylı bilgi alabilirsiniz. Bu sayfanın sonunda yer alan formu kullanarak başvuruda bulunabilirsiniz.

AÇIK RIZA BEYANI

A) Sağlık verilerim de dahil olmak üzere “özel nitelikli” kişisel verilerimin Aydınlatma Metninde belirtilen;  amaçlar ve kapsam dahilinde, yöntem ve hukuki sebeplerle sınırlı kalmak kaydıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla ÖZ FİNANS-İŞ tarafından işlenmesine

  • AÇIK RIZAmı veriyorum.

B) Kişisel verilerimin özgeçmişime ilgi duyabilecek taraflarla paylaşılmasına.

  • AÇIK RIZAmı veriyorum.

C) Ayrıca, özel nitelikli kategorideki sağlık verilerim de dahil olmak üzere kişisel verilerimin Kuruluş tarafından bu Aydınlatma Metninde ve Gizlilik Politikasında belirtilen şartlarda, amaçlar ve taraflarla olmak üzere yurt dışına aktarılmasına,

  • AÇIK RIZAmı veriyorum.

———————

18 yaşından küçük iseniz,

D) Sendikanızda staj yapabilmesi için yetişkin olmayan çocuğumun velisi/vasisi olarak kişisel verilerinin kullanılması için ………….. ………… ………….. ………… (veli/vasinin adı ve soyadı) olarak

  • AÇIK RIZAmı veriyorum.

Tarih: …../....../2020

Kişisel Veri Sahibi  Çalışan Adayının 

Adı Soyadı: 

İmza: