DİJİTAL SERVİSLER AYDINLATMA METNİ

 

1. Amaç ve Kapsam

ÖZ FİNANS-İŞ (bundan sonra kısaca Sendika” olarak anılacaktır) olarak, paylaştığınız kişisel verilerinizin güvenliği ve korunması konusunda özenle çalıştığımızı söylemek isteriz. Sendika bu metinde ve Gizlilik Politikasında belirtilen durumlarda bir veri sorumlusudur”. Kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVK”)  ve uygun olarak işliyor, korunması için ölçülü ve yeterli idari ve teknik tedbirler alıyoruz. 

Bu çerçevede, video konferans katılımcılarının, anlık mesajlaşma uygulamaları üzerinden iletişime geçenlerin kişisel verilerini aşağıda açıklanan şartlarda ve mevzuatta öngörülen sınırlar dahilinde işlenmektedir. Kişisel verilerinizi nasıl işlendiğine ilişkin daha detaylı bilgi için aydınlatma yükümlülüğümüzün bir parçası olan Gizlilik Politikamızı inceleyebilirsiniz. 

İnternet sitemizde paylaştığımız bize ait olmayan internet siteleri ve bu sitelerin sahibi olan firmaların sağladığı veri güvenliği önlemleri konusu bizim sorumluluğumuzda değildir. Bunlarla ilgili  site ve/veya Sendikanın veri güvenliği politikalarını incelemenizi öneririz.

2. Bazı Temel Kavramlar

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.

Veri İşleyen:  Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi

Alt Veri İşleyen: Veri sahibinin verilerini veri sorumlusu ile birlikte ama kendi amaçları doğrultusunda ve kendi vasıtaları ile işleyen, kendi veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.

İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

3. Veri Sorumlusu

ÖZ FİNANS-İŞ 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 3. Maddesinde tanımlı “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi işlemekte olup iletişim bilgileri aşağıdadır:

Adres: ÖZ FİNANS-İŞ, Beştepe Mahallesi Merhale Sokak No:8 Yenimahalle /Ankara

Tel : (312)  341 77 85

E-posta: [email protected]

4. Hukuki Nitelik ve Kapsam

6698 sayılı Kanununun 10uncu maddesi, veri sorumlularına kişisel verileri işlenen kimseleri aydınlatma yükümlülüğü getirmiştir. Aydınlatma yükümlülüğü, KVK Kanununun 11 inci maddesinde sayılan haklarınız ile, veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerin işleme amaçları, aktarıldığı kişiler, aktarma amaçları, ve yöntemleri kişisel verilerin toplanmasının hukuki sebepleri, veri sahibi olarak nasıl başvuracağınız gibi konularda bilgilendirilmenizi gerektirir.  

ÖZ FİNANS-İŞ işbu Aydınlatma Metni” ve Gizlilik Politikası” ile kişisel verilerinizi mevzuatta öngörülen sınırlar ve şartlar dahilinde işlediği hususunda sizi bilgilendirmeyi amaçlıyoruz. 

5. Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız

Kişisel verileriniz KVK Kanunundaki ilkeler doğrultusunda; 

a. Yönetim Süreçleri ile ilgili Amaçlar:

  1. Sendika tarafından yürütülen faaliyetlerin icrası,
  2. Elektronik ve diğer sosyal medya araçları ile basılı, süreli ve süresiz yayınların kullanılması,
  3. Basın mensupları ve basın, yayın organları ile iletişim kurulması ve sürdürülmesi,
  4. Kamuoyunun faaliyetler hakkında bilgilendirilmesi,
  5. Sendikanın amaçları ile ilgili kamuoyu oluşturulması,
  6. İş ilişkilerinin yürütülmesi,
  7. İş görüşmelerinin zamanında ve etkili bir biçimde gerçekleştirilmesi,
  8. İşlerin zamanında ve gereğine uygun bir biçimde tamamlanabilmesi,
  9. Yerelde ve ulusalda gerçekleştirilecek faaliyetlerin planlanması ve yürütülmesi, 

b. Üyelerle İlgili Amaçlar:

  1. 10. Üyelerin ve ailelerinin sosyoekonomik ihtiyaçları için tesisler kurulması ve işletilmesi,
  2. 11. Üyelerin ve ailelerinin sosyoekonomik ihtiyaçları için faaliyetler yürütülmesi,
  3. 12. Mağdur edilen üyelerimize maddi ve sosyal yardımlar yapılması,
  4. 13. Üyelerimizin ve aile üyelerinin eğitim için desteklenmesi,
  5. 14. Üyelerin eğitim faaliyetlerine katılması,
  6. 15. Üyelerimizin haklarının korunması ve geliştirilmesi için çalışmalar yapılması,
  7. 16. Üyelere yarar sağlayacak kuruluşlarla işbirliği yapılması, gerektiğinde bu kuruluşlarla üye bilgilerinin paylaşılması ve duyurulması,
  8. 17. Üyelerin görüş, şikayet ve yorumlarını aktarabilmesi,
  9. 18. Üyeler ve birimler arasında görüş ve düşünce alışverişinin sağlanabilmesi,

d. Bilişim Süreçleri ile ilgili Amaçlar:

  1. 19. Bilişim ve iletişim altyapısının oluşturulması, güncellenmesi,
  2. 20. Bilişim araç ve sistemlerinin kullanıcılarının yönetilmesi,
  3. 21. Kurumsal e-posta hesaplarının yönetilmesi,
  4. 22. İşten ayrılan çalışanların e-posta hesaplarının yönetilmesi ve kapatılması,
  5. 23. Taşınabilir ve/veya masa üstü elektronik cihazların yönetilmesi,  
  6. 24. Üyelerin görüşlerini paylaşabilecekleri internet forumlarının kurulması ve işletilmesi,

amaçları doğrultusunda KVKnın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işliyoruz.

6. Kişisel Verilerinizin İşlenme Yolları

Verilerinizi, Kanunun 4 üncü maddesinde sayılan ilkelere uygun olacak şekilde ve açık rızanızı alarak işliyoruz.

6.1. Video Konferans Uygulamaları

İş amacıyla kullandığımız video konferans uygulamalarının kullanılması kimlik, iletişim, lokasyon, görsel ve işitsel kayıtlar, işlem güvenliği ve benzeri kategorilerde kişisel verilerinizin işlenmektedir.

6.2. Anlık Mesajlaşma Uygulamaları

İş amacıyla kullandığımız anlık mesajlaşma uygulamaları üzerinden kimlik, iletişim, lokasyon, görsel ve işitsel kayıtlar ve benzeri kategorilerde kişisel verilerinizin işlenmektedir.

6.3. Sosyal Medya Uygulamaları

Merkez ve şubelerimizin gerçekleştirdiği faaliyetler, konuşmalar, törenler gibi sosyal etkinliklerin genel olarak kamu oyu ile ve özel olarak sosyal medya takipçilerimiz ve üyelerimiz ile tanıtım ve bilgilendirme amacıyla paylaşılmaktadır.

6.4. İnternet Forumu

Bir sivil toplum faaliyeti olan sendikal faaliyetlerin yürütülmesinde üyelerin bilgi, belge, görüş, yorum paylaşmaları,  işçi hakları ve ilgili konularda istişareler gerçekleştirmeleri, yerelde, ulusalda ve uluslararası alanlarda ilgili haber ve gelişmeleri paylaşmaları büyük öneme sahiptir. Bu sebeple  aktif olan tüm üyelerimizin bu hususlarda paylaşımda bulunabilmesini sağlamak için kullanıcılar olarak kişisel verilerinin de işlenmesini gerektiren bir internet forumu kurmuş bulunuyoruz.

7. Kişisel Verilerin Paylaşılması

7.1. Hangi amaçlarla paylaşıyoruz

ÖZ FİNANS-İŞ   olarak KVK Kanununa uygun olarak topladığımız ve işlediğimiz kişisel verileriniz, iş sürekliliği ve hizmetlerin yürütülmesi amacıyla resmi kurum/kuruluşlarla, gizlilik sözleşmeleri eşliğinde ya da sektörel ilişki içinde bulunduğumuz tedarikçilerimize, idari ve teknik kapsamda hizmet alınan yurt içindeki ve dışındaki firmalara ve servislere, üyelere fayda sağlayan kuruluşlara, çözüm ortaklarımızla, işveren kuruluşlara aktarılabilmektedir. Verileri kimlerle ve nasıl paylaştığımız konusunda detaylı bilgiye Gizlilik Politikamızdan” erişebilirsiniz. 

7.2. Yurt Dışına Aktarım

Üyelerimizle etkili iletişim ve dayanışma ve çevrimiçi toplantı ve etkinlikleri yürütebilmek amacıyla yurt dışı menşeli uygulamalar kullanmaktayız. Bu kapsamda,

  • Video konferanslar için kullandığımız ABD menşeli Zoom,
  • Anlık mesajlaşma için kullandığımız ABD menşeli Facebook’a ait Whatsapp
  • Tanıtım ve bilgilendirme amacıyla kullandığımız ABD menşeli Facebook,  ABD menşeli Twitter ve ABD menşeli Facebook’la

kimlik, görsel ve işitsel kayıtlar gibi genel ve sendika üyeliği gibi özel nitelikli verilerinizi paylaşıyoruz.

Bu araç ve kanallar üzerinden paylaşılan kişisel verileriniz hizmeti sunan firmaların yurt dışındaki sunucu ve sistemleri üzerinde işlenmektedir. Bu hizmetleri veren ve birer veri işleyen statüsündeki tedarikçilerin kişisel verilerinizin korunması konusunda aldığı güvenlik önlemlerine dair bilgi almak için ilgili kuruluşların Gizlilik Politikalarına göz atabilirsiniz. Metinler İngilizce olduğundan söz konusu metinleri Google Translate üzerinden Türkçe’ye çevirerek inceleyebilirsiniz.

8. Kişisel Verilerinizi Nasıl Koruyoruz?

ÖZ FİNANS-İŞ   tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve üyelerimizin, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın ve tedarikçilerimizin mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede kullandığımız yazılımların standartlara uygun olmasına, veri paylaşılan veri işleyenler ve üçüncü taraflarla veri aktarım sözleşmeleri imzalamaya ve Sendika içinde Gizlilik Politikamıza uymaya özen göstermekteyiz.

9. Toplantı Kayıtlarının Paylaşılması ve Yayınlanması

Toplantı içeriği hizmete özel ve gizli olup, Kuruluşumuz bünyesinde ilgili iş arkadaşlarımızla ve toplantının amacı ile sınırlı olarak iş ortaklarımızla paylaşabiliriz. 

Yine toplantı başlangıcında bilgilendirmek kaydıyla ve ayrıca sözlü ve yazılı izninizi alarak toplantıyı ve içeriğini sosyal medya ve/veya diğer yaygın organları üzerinden paylaşabilir ve yayınlayabiliriz. Buna onay vermiyorsanız sözlü bilgilendirmenin ardından buna itiraz edebilir, toplantıdan ayrılabilirsiniz.

10. Veri Sahibinin Olarak Haklarınız

Kişisel veri sahipleri olarak, KVKnın 11 inci maddesinde sayıldığı şekliyle;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

f) KVK nın ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

11. Üçüncü Tarafların İşlemleri

Bu Aydınlatma Metni ve açık rıza beyanı yalnızca ÖZ FİNANS-İŞ olarak tarafımızdan ve bizim kontrolümüzde yürütülen uygulamalar için geçerlidir. Uygulamalarına katılan diğer tarafların bizim bilgimiz dışında diğer katılımcılardan izinli veya izinsiz olarak yürütebilecekleri veri işleme faaliyetleri, söz konusu kişi/kişilerin sorumluluğundadır. 

12. Bilgi Alma ve Başvuru Süreci

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki haklarınız ve başvuru şekline ilişkin KVK Başvurusu sayfamızdan detaylı bilgi alabilirsiniz. Bu sayfanın sonunda yer alan formu kullanarak başvuruda bulunabilirsiniz.