İNTERNET SİTESİ AYDINLATMA METNİ

1. AMAÇ VE KAPSAM

1. Amaç ve Kapsam

ÖZ FİNANS-İŞ (bundan sonra kısaca Sendika” olarak anılacaktır) olarak, paylaştığınız kişisel verilerinizin güvenliği ve korunması konusunda özenle çalıştığımızı söylemek isteriz. Sendika bu metinde ve Gizlilik Politikasında belirtilen durumlarda bir veri sorumlusudur”. Kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVK”)  ve uygun olarak işliyor, korunması için ölçülü ve yeterli idari ve teknik tedbirler alıyoruz. 

Bu çerçevede, video konferans katılımcılarının, anlık mesajlaşma uygulamaları üzerinden iletişime geçenlerin kişisel verilerini aşağıda açıklanan şartlarda ve mevzuatta öngörülen sınırlar dahilinde işlenmektedir. Kişisel verilerinizi nasıl işlendiğine ilişkin daha detaylı bilgi için aydınlatma yükümlülüğümüzün bir parçası olan Gizlilik Politikamızı inceleyebilirsiniz. 

İnternet sitemizde paylaştığımız bize ait olmayan internet siteleri ve bu sitelerin sahibi olan firmaların sağladığı veri güvenliği önlemleri konusu bizim sorumluluğumuzda değildir. Bunlarla ilgili  site ve/veya Sendikanın veri güvenliği politikalarını incelemenizi öneririz.

2. Bazı Temel Kavramlar

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.

Veri İşleyen:  Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi

Alt Veri İşleyen: Veri sahibinin verilerini veri sorumlusu ile birlikte ama kendi amaçları doğrultusunda ve kendi vasıtaları ile işleyen, kendi veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.

İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

3. Veri Sorumlusu

ÖZ FİNANS-İŞ 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 3. Maddesinde tanımlı “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi işlemekte olup iletişim bilgileri aşağıdadır:

Adres: ÖZ FİNANS-İŞ, Beştepe Mahallesi Merhale Sokak No:8 Yenimahalle /Ankara

Tel : (312)  341 77 85

E-posta: [email protected]

4. HUKUKİ NİTELİK VE KAPSAM

6698 sayılı Kanunu’nun 10’uncu maddesi, veri sorumlularına kişisel verileri işlenen kimseleri aydınlatma yükümlülüğü getirmiştir. Aydınlatma yükümlülüğü, KVK Kanunu’nu 11. maddesinde sayılan haklarınız ile, veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerin işleme amaçları, aktarıldığı kişiler, aktarma amaçları, ve yöntemleri kişisel verilerin toplanmasının hukuki sebepleri, veri sahibi olarak nasıl başvuracağınız gibi konularda bilgilendirilmenizi gerektirir. 

ÖZFİNANS olarak işbu “Aydınlatma Metni” ve “Gizlilik Politikası” ile kişisel verilerinizi mevzuatta öngörülen sınırlar ve şartlar dahilinde işlediği hususunda sizi bilgilendirmeyi amaçlıyoruz.

5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLEME AMAÇLARIMIZ

Kişisel verileriniz KVK Kanunundaki ilkeler doğrultusunda; 

. Yönetim Süreçleri ile ilgili Amaçlar:

  1. Sendika tarafından yürütülen faaliyetlerin icrası,
  2. Sendika faaliyetleri hakkında sunum, tanıtım ve bilgilendirme yapılması,
  3. Yasal ve sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
  4. Elektronik ve diğer sosyal medya araçları ile basılı, süreli ve süresiz yayınların kullanılması,
  5. Konfederasyon, sendika ve şube genel kurulları ile delege ve zorunlu organların seçim süreçlerinin yürütülmesi,
  6. Şubelerle ortak çalışmalar yürütülmesi,
  7. Basın mensupları ve basın, yayın organları ile iletişim kurulması ve sürdürülmesi,
  8. Kamuoyunun faaliyetler hakkında bilgilendirilmesi,
  9. Sendikanın amaçları ile ilgili kamuoyu oluşturulması,

b. Üyelerle İlgili Amaçlar:

  1. 10. Üyelerin ve ailelerinin sosyoekonomik ihtiyaçları için faaliyetler yürütülmesi,
  2. 11. Üyelerin eğitim faaliyetlerine katılması,
  3. 12. Üyelerimizin haklarının korunması ve geliştirilmesi için çalışmalar yapılması,
  4. 13. Üyelerin görüş, şikayet ve yorumlarını aktarabilmesi,
  5. 14. Üyeler ve birimler arasında görüş alışverişinin sağlanabilmesi,
 1. Bilişim Süreçleri ile ilgili Amaçlar:
  1. 15. Bilişim ve iletişim altyapısının oluşturulması, güncellenmesi,
  2. 16. İnternet sitesi ziyaretçilerinin takibi,
  3. 17. Kurumsal e-posta hesaplarının yönetilmesi,
  4. 18. İşten ayrılan çalışanların e-posta hesaplarının yönetilmesi ve kapatılması,
  5. 19. Üyelerin görüşlerini paylaşabilecekleri internet forumlarının kurulması ve işletilmesi,

amaçları doğrultusunda KVK’nun 5’inci ve 6’ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işliyoruz.

6. Kişisel Verileri İşleme Yolları

Verilerinizi, Kanunun 4’üncü maddesinde sayılan ilkelere uygun olacak şekilde ve açık rızanızı alarak işliyoruz.

Diğer yandan, Kanunun 5’inci maddesinde sayılan; kanunlarda açıkça öngörülmesi, fiili imkansızlık, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olan işlemeler, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması gibi uygunluk hallerinden birinin varlığı halinde de kişisel verilerinizi “açık rıza” olmadan da işleyebiliriz.

7. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarıyoruz

ÖZFİNANS olarak KVK Kanunu’na uygun olarak topladığımız ve işlediğimiz kişisel verilerinizi, iş sürekliliği ve hizmetlerin yürütülmesi amacıyla ve gizlilik sözleşmeleri eşliğinde; resmi kurum/kuruluşlara, ticari ya da sektörel ilişki içinde bulunduğumuz yurt içi ve yurt dışı kuruluşlara, idari ve teknik kapsamda hizmet alınan yurt içindeki ve dışındaki kuruluş ve servislere, kuruluşun çözüm ortaklarına ve ifa yardımcısı konumundaki yurt içindeki ve yurt dışındaki kuruluşlara aktarılmaktadır.

Ayrıca, elektronik iletişim kanalları için ihtiyaç duyduğumuz altyapı ve hizmetleri sunan firmalar ile daha yüksek veri güvenliği sağlayan bulut bilişim hizmeti sunan Kuruluşlara; ve günümüzde yaygın olarak kullanılan anlık ileti ya da çevrimiçi iletişim araçların sunduğu  hizmetlerden yararlanmak amacıyla yurt dışına aktarılabilmektedir. Verileri kimlerle ve nasıl paylaştığımız konusunda detaylı bilgiye “Gizlilik Politikamızdan” erişebilirsiniz.

8. Kişisel Verilerinizin Paylaşılması

8.1. Kişisel Verilerin Aktarıldığı Durumlar ve Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel veriler aşağıda belirtilen amaçlarla, yine aşağıda belirtilen taraflarla paylaşılmaktadır:

 1. 1. Sendika tarafından yürütülen faaliyetlerin planlanması ve yerine getirilmesi için gerekli olan hallerde yurt içi ve yurt dışındaki çözüm ortakları, danışman firmalar, diğer hizmet tedarikçiler ve uluslararası kuruluşlar gibi özel ve resmi kurum ve kuruluşlarla,
 2. 2. Sendikanın tedarik ettiği hizmetler çerçevesinde sözleşme imzaladığı kişiler ve onların birlikte çalıştığı üçüncü kişilerle, 
 3. 3. Sendika üyelerine indirim ve benzeri faydalar sunmayı vaat eden ve kurumsal anlaşma imzalanan kurum ve kuruluşlarla,
 4. 4. Sendikanın yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi için gerekli olan hallerde çözüm ortaklarımız, danışman firmalarımız, tedarikçilerimiz, özel kurum ve kuruluşlar ile mahkemeler, kamu kurum ve kuruluşları ve yetkili mercilerle,
 5. 5. Sendikamızın haklarının tesisi, kullanılması ve korunması kapsamında hukuki ve mali destek almak amacıyla hukuk, muhasebe/YMM büroları, avukatlar ve diğer danışmanlara,
 6. 6. Anlık ileti, dosya paylaşımı, video konferans, elektronik posta vb. çevrimiçi iletişim kanalları ve araçlarını kullanabilmek için hizmet tedarik ettiğimiz yurt dışı menşeli platform ve uygulamalara,
 7. 7. Elektronik imza temini ve yetkilendirilmesi işlemleri için hizmet sağladığımız tedarikçiye,
 8. 8.Çalışanların ve üyelerin birliktelik duygularının sağlanması, motivasyonlarının artırılması, ekip ruhunun güçlendirilmesi amaçlarıyla özel günlerinde destek mesajları atılabilmesi, toplu geziler ve etkinlikler düzenlenmesi, başarı çalışanların ödüllendirilmesi için bu alanlarda hizmet sağlayan tedarikçi kuruluşlarla,

10.3. Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması

Üyelerimizle etkili iletişim ve dayanışma için ve faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla toplantı  ve etkinlikler düzenleyebilmek için yurt dışı menşeli uygulamalar kullanmaktayız. Bu kapsamda,

  • Video konferanslar için kullandığımız ABD menşeli Zoom,
  • Anlık mesajlaşma için kullandığımız ABD menşeli Facebooka ait Whatsapp
  • Tanıtım ve bilgilendirme amacıyla kullandığımız ABD menşeli Facebook,  ABD menşeli Twitter ve ABD menşeli Facebookla

kimlik, görsel ve işitsel kayıtlar gibi genel ve sendika üyeliği gibi özel nitelikli verilerinizi paylaşıyoruz.

Bu araç ve kanallar üzerinden paylaşılan kişisel verileriniz hizmeti sunan firmaların yurt dışındaki sunucu ve sistemleri üzerinde işlenmektedir. Bu hizmetleri veren ve birer veri işleyen statüsündeki tedarikçilerin kişisel verilerinizin korunması konusunda aldığı güvenlik önlemlerine dair bilgi almak için ilgili kuruluşların Gizlilik Politikalarına göz atabilirsiniz. Metinler İngilizce olduğundan söz konusu metinleri Google Translate üzerinden Türkçeye çevirerek inceleyebilirsiniz.

9. Kişisel Verilerinizi Hangi  Yöntemlerle Topluyoruz

Kişisel verileriniz, sendikamız tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte, KVK’nun 4, 5 ve 6 ncı maddelerine uygun bir şekilde, sözlü, yazılı ya da elektronik ortamlarda, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri yurt içi ve yurt dışı vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecek, güncellenerek işlenebilecektir.

10. Kişisel Verilerinizi Nasıl Koruyoruz?

ÖZFİNANS tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve üyelerimizin ve diğer ilgili kişilerin mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede kullandığımız yazılımların standartlara uygun olmasına, veri paylaşılan veri işleyenler ve üçüncü taraflarla veri aktarım sözleşmeleri imzalamaya ve sendika içinde Gizlilik Politikamıza riayet edilmesine özen göstermekteyiz.

11. Veri Sahibinin Olarak Haklarınız

Kişisel veri sahipleri olarak, KVK’nun 11 inci maddesinde sayıldığı şekliyle;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

f) KVK ’nın ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

12. Nasıl Başvurabilirsiniz?

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki haklarınız ve başvuru şekline ilişkin KVK Başvurusu sayfamızdan detaylı bilgi alabilirsiniz. Bu sayfanın sonunda yer alan formu kullanarak başvuruda bulunabilirsiniz.