TEDARİKÇİLER İÇİN AYDINLATMA METNİ

1. Kişisel Verilerinizi İşleme Amacımız

ÖZ FİNANS-İŞ  (ya da “Sendika”)  olarak mal ve hizmet aldığımız  tedarikçilerimizin kişisel verilerini aramızdaki iş ilişkilerinin oluşturulması ve sürdürülmesi için işlemekteyiz..

Kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenmesine konu olan; sözleşmenin kurulması ve ifa edilmesi kapsamında cari hesap açılışı yapılabilmesi, sipariş formu düzenlenmesi, sipariş verilmesi, fiyat teklifi ve nitelikleri hakkında bilgi alınması, gerekli ödeme ve tahsilat işlemlerinin gerçekleştirilmesi, Sendikamızın tabi olduğu mevzuattan doğan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve haklarının tesisi, yasal beyanname ve bildirimlerin düzenlenmesi,  olası uyuşmazlıklarda ve yasal süreçlerde hukuki destek alınması ve ispat aracı olarak kullanılması amaçlarıyla KVKnun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenecektir.    

2. Kişisel Veri İşlememizin Hukuki Sebepleri ve İşlenen Verileriniz

 

Sendika   faaliyetlerini yürütürken ilişki kurduğu tedarikçi gerçek kişiler ile tedarikçi kurumların temsilcileri ve gerçek kişilerin kişisel verileri, 

  • 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu,
  • 2004 sayılı İcra İflas Kanunu,
  • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,
  • 4458 sayılı Gümrük Kanunu,
  • 213 sayılı Vergi Usul Kanunu,
  • Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri

ve benzeri yasa, yönetmelik, tebliğ ve uluslararası standartlara göre işlemektedir.

Sendika bu kapsamda tedarikçi gerçek kişilerin ve tedarikçi temsilcilerinin kimlik, iletişim, finans, hukuki işlem ve diğer bilgiler kategorilerindeki kişisel verilerini işlemektedir.

3. Kişisel Verilerinizin Paylaşılması

KVK Kanununun 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde yurt içinde; 

 1. 1.Sendika tarafından yürütülen faaliyetlerin planlanması ve yerine getirilmesi için gerekli olan hallerde yurt içi ve yurt dışındaki danışman firmalar ve diğer hizmet tedarikçileri gibi özel kurum ve kuruluşlar ile kamu kurum ve kuruluşlarına,
 2. 2.İş sürekliliğinin sağlanması, hukuki süreçlerin yürütülmesi için bu alanlarda hizmet veren gerçek ve tüzel kişilerle ve onların birlikte çalıştığı üçüncü taraflara; 
 3. 3.Sendikanın tedarik ettiği hizmetler çerçevesinde sözleşme imzaladığı kişiler ve onların birlikte çalıştığı üçüncü kişilere, 
 4. 4.Sendikanın sunduğu hizmetler veya çalışana sosyo-ekonomik fayda sağlayıcı nitelikte dışarıdan hizmet sağlayan tedarikçiler ve onların birlikte çalıştığı üçüncü taraflara,
 5. 5.Sendikanın yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi için gerekli olan hallerde danışmanlar, f tedarikçilerimiz, diğer ilgili özel kurum ve kuruluşlar, mahkemeler, ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve yetkili mercilere,
 6. 6.Sendika tarafından yapılan sözleşmelerin kurulması ve ifası kapsamında gerekli ödeme ve tahsilat işlemleri için ilgili bankalara, 
 7. 7.Sendikamızın haklarının tesisi, kullanılması ve korunması kapsamında hukuki ve mali destek almak amacıyla hukuk, muhasebe/YMM büroları, avukatlar ve diğer danışmanlara,
 8. 8.Anlık ileti, dosya paylaşımı, video konferans, elektronik posta vb. çevrimiçi iletişim kanalları ve araçlarını kullanabilmek için  hizmet tedarik ettiğimiz yurt dışı menşeili platform ve uygulamalarla paylaşıyoruz.

4. Kişisel Verilerinizin Yurt Dışıyla Paylaşılması 

Sendika olarak faaliyetlerimizi etkin ve verimli bir biçimde yürütebilmek amacıyla  toplantı ve etkinlikler düzenleyebilmek ve hızlı haberleşmek için yurt dışı menşeli uygulamalar kullanmaktayız. Bu kapsamda,

  • Video konferanslar için kullandığımız ABD menşeli Zoom,
  • Anlık mesajlaşma için kullandığımız ABD menşeli Facebook’a ait Whatsapp

kimlik, görsel ve işitsel kayıtlar gibi genel ve sendika üyeliği gibi özel nitelikli verilerinizi paylaşıyoruz.

Bu araç ve kanallar üzerinden paylaşılan kişisel verileriniz hizmeti sunan firmaların yurt dışındaki sunucu ve sistemleri üzerinde işlenmektedir. Bu hizmetleri veren ve birer veri işleyen statüsündeki tedarikçilerin kişisel verilerinizin korunması konusunda aldığı güvenlik önlemlerine dair bilgi almak için ilgili kuruluşların Gizlilik Politikalarına göz atabilirsiniz. Metinler İngilizce olduğundan söz konusu metinleri Google Translate üzerinden Türkçe’ye çevirerek inceleyebilirsiniz.

 

5. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

6698 Sayılı Yasa gereği kişisel verilerinizin, işlenip işlenmediğini öğrenme; işlenmişse bilgi talep etme, işlenme amacını ve amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; yurt içinde/dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; eksik/yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini, silinmesini veya yok edilmesini veya bu talebinizin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilerek aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; kanuna aykırı olarak işlenme sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu belirtmek isteriz.

Açık rıza verdiğiniz durumlara ilişkin tercihlerinizi her zaman değiştirebilir ve açık rızalarınızdan vaz geçebilirsiniz.

6. Veri Sorumlusunun Kimliği

ÖZ FİNANS-İŞ    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 3. Maddesinde tanımlı “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi işlemekte olup iletişim bilgileri aşağıdadır:

Adres: ÖZ FİNANS-İŞ  , Beştepe Mahallesi Merhale Sokak No:8 Yenimahalle /Ankara

Tel : 0312 341 88 77

E-posta: [email protected]

7. Bilgi Alma ve Başvuru Süreci

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki haklarınız ve başvuru şekline ilişkin KVK Başvurusu sayfamızdan detaylı bilgi alabilirsiniz. Bu sayfanın sonunda yer alan formu kullanarak başvuruda bulunabilirsiniz.

AÇIK RIZA BEYANI

A) Ayrıca, özel nitelikli kategorideki sağlık verilerim de dahil olmak üzere kişisel verilerimin Kuruluş tarafından bu Aydınlatma Metninde ve Gizlilik Politikasında belirtilen şartlarda, iş ilişkilerimizin yürütülmesi amacıyla bilişim hizmeti sunan yurt dışındaki servislere aktarılmasına,

 • AÇIK RIZAmı veriyorum.

Tarih: …../....../2020

Kişisel Veri Sahibi  Çalışan Adayının 

Adı Soyadı: 

İmza: