ÜYELER İÇİN AYDINLATMA METNİ

ÖZ FİNANS-İŞ (ya da Sendika”) olarak üyelerimizin ve eski üyelerimizin kişisel verilerinin güvenliğine önem veriyoruz. Kişisel verileriniz Kuruluşumuz tarafından, 6698 sayılı Kanunda yer alan temel ilkelere, veri işleme şartlarına uygun olarak işlenmekte, muhafaza edilmekte ve korunmaktadır. Bu amaçla, verilerin korunması için her türlü önlemi alan ve azami hassasiyet gösteren bir Sendika olarak, kişisel verilerinizin işlenmesi hususunda sizleri bilgilendirmek isteriz.

1. VERİ SORUMLUSU

ÖZ FİNANS-İŞ 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 3. Maddesinde tanımlı “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi işlemekte olup iletişim bilgileri aşağıdadır:

Adres: ÖZ FİNANS-İŞ, Beştepe Mahallesi Merhale Sokak No:8 Yenimahalle/Ankara

Tel : (312) 341 77 85

E-posta: [email protected]

2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ

Sendika üyelerinin ve eski üyelerinin kimlik, iletişim, özlük, finans, fiziksel mekan güvenliği, hukuki işlem, işlem güvenliği, görsel ve işitsel kayıtlar ve diğer bilgiler kategorilerindeki kişisel verileri ile sendika ve sağlık bilgileri gibi özel nitelikli kişisel verilerini işlemektedir.

3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, tamamen ve doğrudan Sendikanın faaliyetleri ve şahsınızla olan hukuki bağıyla ilişkili olmak üzere; 

a. Yönetim Süreçleri ile ilgili Amaçlar:

  1. Sendika tarafından yürütülen faaliyetlerin icrası,
  2. Çalışanların  iş sözleşmelerinin oluşturulması ve ifası,
  3. İş sürekliliğinin sağlanması, hukuki ve idari iş güvenliğinin temini,
  4. İş ve uygulama stratejilerinin planlanması ve icrası, 
  5. İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin yönetilmesi, 
  6. Sendika faaliyetleri hakkında sunum, tanıtım ve bilgilendirme yapılması,
  7. Yasal ve sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
  8. Sendika içi ve çevresinde fiziki mekan güvenliğinin sağlanması,
  9. Hukuki destek alınması,
  10. Elektronik ve diğer sosyal medya araçları ile basılı, süreli ve süresiz yayınların kullanılması,
  11. Konfederasyon, sendika ve şube genel kurulları ile delege ve zorunlu organların seçim süreçlerinin yürütülmesi,
  12. Denetim, kontrol vb. işlemler nedeniyle federasyon/konfederasyona bilgi verilmesi,
  13. Şubelerle ortak çalışmalar yürütülmesi,

b. Üyelerle İlgili Amaçlar:

  1. Üyelik başvuru süreçlerinin yönetilmesi,
  2. Üyeliğe kabul edilenlere ilişkin işyerine bildirimde bulunulması,
  3. Üyelerin işyeri kesintileri ile ilgili işlemlerin yürütülmesi,
  4. Üyelerin ve ailelerinin sosyoekonomik ihtiyaçları için tesisler kurulması ve işletilmesi,
  5. Üyelerin ve ailelerinin sosyoekonomik ihtiyaçları için faaliyetler yürütülmesi,
  6. Üyelere hukuki destek için avukatlık hizmeti sağlanması,
  7. Mağdur edilen üyelerimize maddi ve sosyal yardımlar yapılması,
  8. Üyelerimizin ve aile fertlerinin emeklilik, malul, dul ve yetim kalma durumlarında gerekli koruma ve bakım tedbirlerinden faydalanabilmeleri,
  9. Üyelerimizin ve aile üyelerinin eğitim için desteklenmesi,
  10. Üyelerin eğitim faaliyetlerine katılması,
  11. Üyelerin haklarının korunması ve geliştirilmesi için çalışmalar yapılması,
  12. Üyelerin ve eski üyelerimizin üyelik dosyalarının muhafaza edilmesi, 
  13. Üyelere yarar sağlayacak kuruluşlarla işbirliği yapılması, gerektiğinde bu kuruluşlarla üye bilgilerinin paylaşılması ve duyurulması,
  14. Üyelerin görüş, şikayet ve yorumlarını aktarabilmesi,

d. Bilişim Süreçleri ile ilgili Amaçlar:

  1. Sendika bilişim ve iletişim altyapısının oluşturulması, güncellenmesi,
  2. Bilişim araç ve sistemlerinin kullanıcılarının yönetilmesi,
  3. Kurumsal e-posta hesaplarının yönetilmesi,
  4. İşten ayrılan çalışanların e-posta hesaplarının yönetilmesi ve kapatılması,
  5. Taşınabilir ve/veya masa üstü elektronik cihazların yönetilmesi,  
  6. Üyelerin görüşlerini paylaşabilecekleri internet forumlarının kurulması ve işletilmesi,

4. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMA AMAÇLARI VE AKTARILDIĞI TARAFLAR

Kişisel veriler aşağıda belirtilen amaçlarla, yine aşağıda belirtilen taraflarla paylaşılmaktadır:

 1. Sendika tarafından yürütülen faaliyetlerin planlanması ve yerine getirilmesi için gerekli olan hallerde yurt içi ve yurt dışındaki çözüm ortakları, danışman firmalar, diğer hizmet tedarikçiler ve uluslararası kuruluşlar gibi özel ve resmi kurum ve kuruluşlarla,
 2. Sendikanın tedarik ettiği hizmetler çerçevesinde sözleşme imzaladığı kişiler ve onların birlikte çalıştığı üçüncü kişilere, 
 3. Sendika üyelerine indirim ve benzeri faydalar sunmayı vaat eden ve kurumsal anlaşma imzalanan kurum ve kuruluşlarla,
 4. Sendikanın yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi için gerekli olan hallerde çözüm ortaklarımız, danışman firmalarımız, tedarikçilerimiz, özel kurum ve kuruluşlar ile mahkemeler, kamu kurum ve kuruluşları ve yetkili mercilere,
 5. Yasal zorunluluk gereği işveren temsilcileri ile,
 6. Sendikamızın haklarının tesisi, kullanılması ve korunması kapsamında hukuki ve mali destek almak amacıyla hukuk, muhasebe/YMM büroları, avukatlar ve diğer danışmanlara,
 7. Anlık ileti, dosya paylaşımı, video konferans, elektronik posta vb. çevrimiçi iletişim kanalları ve araçlarını kullanabilmek için  hizmet tedarik ettiğimiz yurt dışı menşeili platform ve uygulamalara,
 8. Çalışanların ve üyelerin birliktelik duygularının sağlanması, motivasyonlarının artırılması, ekip ruhunun güçlendirilmesi amaçlarıyla özel günlerinde destek mesajları atılabilmesi, toplu geziler ve etkinlikler düzenlenmesi, başarı çalışanların ödüllendirilmesi için bu alanlarda hizmet sağlayan tedarikçi kuruluşlarla,

5. YURT DIŞINA AKTARILAN VERİLER

Sendika olarak faaliyetlerimizi etkin ve verimli bir biçimde yürütebilmek amacıyla  toplantı ve etkinlikler düzenleyebilmek ve hızlı haberleşmek için yurt dışı menşeli uygulamalar kullanmaktayız. Bu kapsamda,

  • Video konferanslar için kullandığımız ABD menşeli Zoom,
  • Anlık mesajlaşma için kullandığımız ABD menşeli Facebook’a ait Whatsapp
  • Tanıtım ve bilgilendirme amacıyla kullandığımız ABD menşeli Facebook,  ABD menşeli Twitter ve ABD menşeli Facebook’la

kimlik, görsel ve işitsel kayıtlar gibi genel ve sendika üyeliği gibi özel nitelikli verilerinizi paylaşıyoruz.

Bu araç ve kanallar üzerinden paylaşılan kişisel verileriniz hizmeti sunan firmaların yurt dışındaki sunucu ve sistemleri üzerinde işlenmektedir. Bu hizmetleri veren ve birer veri işleyen statüsündeki tedarikçilerin kişisel verilerinizin korunması konusunda aldığı güvenlik önlemlerine dair bilgi almak için ilgili kuruluşların Gizlilik Politikalarına göz atabilirsiniz. Metinler İngilizce olduğundan söz konusu metinleri Google Translate üzerinden Türkçe’ye çevirerek inceleyebilirsiniz.

6. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLER

Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle ve farklı kanallardan ofisler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, fiziki ortamda, elektronik ortamda ya da kapalı devre görüntüleme sistemleri vasıtasıyla ve diğer yöntemlerle yasal yollardan elde edilebilmektedir. Bizzat sizlerden ya da üçüncü kişilerden topladığımız kişisel verileriniz, Kuruluşumuz tarafından aşağıda açıklanan hukuki sebeplere dayanarak toplanmaktadır.

 Bu doğrultuda, 6698 sayılı KVKnın;

 • 5/1 maddesinde yer alan kişinin açık rızasının olması,
 • 5/2 (a) bendinde düzenlenen kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebine dayalı olarak:  çalışanların  ve stajyerlerin kişisel verilerini,
  • 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu,
  • 5253 sayılı Dernekler Kanunu

ve benzeri mevzuata göre işlemektedir.

Sendika bu kapsamda üyelerin kimlik, iletişim, özlük, finans ve diğer bilgileri ile özel nitelikteki sağlık ve sendika üyeliği kategorilerindeki kişisel verilerini işlemektedir.

 • 5/2 (c) bendinde düzenlenen sözleşmenin kurulması ya da ifası” hukuki sebebine dayalı olarak; tarafı olduğunuz sözleşme gereklerinin yerine getirilmesi,
 • 5/2 (ç) bendinde düzenlenen veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi” hukuki sebebine dayalı olarak, mahkemeler ve bilgi-belge talep eden kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerine cevap verilmesi gibi ilgili mevzuatta öngörülen yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, 
 • 5/2 (e) bendinde düzenlenen ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması”,
 • 5/2 (e) bendinde düzenlenen bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması” hukuki sebebine dayalı olarak, olası uyuşmazlıklarda ispat vesilesi olması, hukuki danışmanlık ve teknik destek alınabilmesi hukuki sebeplerine istinaden toplanan kişisel verileriniz, Kuruluş tarafından KVK nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında sadece bu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Ayrıca Veri Sorumlusu sıfatıyla Sendika , kuruluşa ait ağdan internete erişim sağlamanız yoluyla elde ettiği IP ve erişim (log) bilgilerini 5651 sayılı Kanundan doğan yasal yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla elektronik araçlar vasıtasıyla kayıt altına almakta ve mevzuatta öngörülen süreler boyunca saklamaktadır.  Kişisel verilerinizin söz konusu süreç kapsamında işlenmesi 6698 sayılı 5/2(ç) madde hükmünde belirtilen yasal yükümlülük” hukuki sebebine dayalı olarak gerçekleştirilmektedir. Aynı hukuki sebebe dayalı olarak kişisel verileriniz, talep edilmesi halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılabilecektir.

 Özel nitelikli kişisel verileriniz için KVKnın 6. maddesinde yer alan; 

 1. Kanunlarda öngörülme gereği 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu gereği sendika bilgileriniz işlenmektedir.
 2. Sağlık verileriniz ise ihtiyaç duyduğunuzda size Sendika tarafından destek sağlanabilmesi amacıyla işlenmektedir.

7. VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Veri sahibi sıfatıyla Kuruluşumuza başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.

8. NASIL BAŞVURABİLİRSİNİZ?

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki haklarınız ve başvuru şekline ilişkin KVK Başvurusu sayfamızdan detaylı bilgi alabilirsiniz. Bu sayfanın sonunda yer alan formu kullanarak başvuruda bulunabilirsiniz.

AÇIK RIZA BEYANI

A) ÖZ FİNANS-İŞ’e ait Aydınlatma Metnini okudum, anladım ve Aydınlatma metninde belirtilen şartlarda ve genel olarak kişisel verilerimin işlenmesi için,

 • AÇIK RIZAmı veriyorum.

B) “Özel nitelikli” kişisel veri olan ve sağlık verisi sayılan KAN GRUBU bilgimin Aydınlatma Metninde belirtilen;  amaçlar ve kapsam dahilinde, yöntem ve hukuki sebeplerle sınırlı kalmak kaydıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla ÖZ FİNANS-İŞ tarafından işlenmesine

 • AÇIK RIZAmı veriyorum.

C) Özel nitelikli kategorideki sağlık verilerim de dahil olmak üzere kişisel verilerimin Kuruluş tarafından Üyeler İçin Aydınlatma Metninde belirtilen şartlarda, amaçlar ve taraflarla olmak üzere yurt dışına aktarılmasına

 • AÇIK RIZAmı veriyorum.

——————————————-——————————————-——————————————-

Aile sahibi iseniz,

D) Sendikanın sağladığı desteklerden yararlanabilmeleri için yetişkin aile bireylerinin bilgilerinin paylaşılması konusunda AÇIK RIZALARINI aldığımı

 • TAAHHÜT ediyorum.

18 yaşından küçük çocuk sahibi iseniz,

E) Sendikanın sağladığı desteklerden yararlanabilmeleri için yetişkin olmayan aile bireylerinin bilgilerinin işlenmesi konusunda velisi/vasisi olarak

 • AÇIK RIZAmı veriyorum.

Tarih: …../....../2020

 

Kişisel Veri Sahibi  Çalışanın 

Adı Soyadı: 

İmza: