ENGELLİ KOMİTEMİZ TÜZÜĞÜ HAZIRLANDI

ENGELLİ KOMİTEMİZ TÜZÜĞÜ HAZIRLANDI

 • 08 Mayıs 2023, 19:14
 • 757 görüntülenme
 • 13 dk tahmini okuma süresi

Sendikamız Engelli Komitesi yönetmeliği hazırlandı. Sendikamız Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Tüzük şu şekilde oluşmuştur; 

 

Engelli Değil Engellenmiş Çalışan Olmak,

Kimimiz engellerimizle başladık çalışma hayatına, kimimiz çalışma hayatında engelli olduk. Her iki durumda da  ‘’engellerimiz” nedeniyle değil, “engellemeler” nedeniyle çalışma arkadaşlarımızdan geride bırakılıyor, kariyer imkanları ve sosyal haklarımızı kullanmakta sıkıntılar çekiyoruz. Engelli işgücü olarak devletimizin ve kurumlarımızın bize sunduğu haklarımızı tanımak ve çevremize bunları tanıtmak, gerek kariyer gerekse iş ortamında potansiyelimizi ortaya koymak adına dayanışma içinde olmalıyız. Engellerimizi ortadan kaldırmak mümkün değil belki, ancak sosyal haklarımızı alarak ötekileşmeden, dışlanmadan çalışmak mümkün! Finans sektöründe çalışan engellilerin, engelleri kaldırabilmesi, hep birlikte kurum kültürüne ayak uydurmasından geçmektedir.. Birlikteliğimizden doğan güçle engelleri ortadan kaldırmayı başarmak,  mücadele ile ENGELLİ AMA ENGELLENMEYEN ÇALIŞAN OLMAK İÇİN TEK YÜREK OLMAYA VAR MISINIZ!

ÖZ FİNANS İŞ SENDİKASI

ENGELLİ KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar.

Amaç:

Madde 1-  Öz Finans İş Sendikası’nın örgütlü olduğu ve örgütlenme çalışması yürüttüğü finans sektöründe  faaliyet gösteren  tüm Kurum ve kuruluşlarda görev yapan engelli işçilerin oluşturduğu Engelli Komitesinin   görev, yetki, sorumluluk ve işleyişine ait usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam:

Madde-2:Bu ‘’Yönetmelikle’’ Engelli Komitesi adı altında faaliyet gösterecek olan Öz Finans İş Sendikası Engelli Komitesi’nin kuruluşu, amaç ve faaliyetleri, görev ve yetkileri ile ihtiyari ve istişari organların oluşturulması, bu organların görev ve yetkilerinin belirlenmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak:

Madde 3- Bu Yönetmelik, Öz Finans İş Sendikası Tüzüğü’nün 8. maddesine ve Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun 11.01.2023 tarih ve 03.103 sayılı kararına göre hazırlanmıştır.

 

 

Tanımlar:

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

 1. Genel Merkez: Öz Finans İş Sendikası Genel Merkezini,
 2. Genel Merkez Yönetim Kurulu: Öz Finans İş Sendikası Genel Merkez Yönetim Kurulunu,
 3. Komite: Öz Finans İş Sendikası Engelli Komitesini,
 4. Yönetim Kurulu: Öz Finans İş Sendikası Engelli Komitesi Yönetim Kurulunu,
 5. Bölge/Şube Temsilciliği: Öz Finans İş Sendikası Bölge/Şube Başkanlığı  engelli Temsilcisini,
 6. İl Temsilciliği: Mevcut 81 İldeki Öz Finans İş Sendikası Engelli İl Temsilcisini,
 7. Üye: Öz Finans İş Sendikasının engelli üyelerini, ifade eder.

 

Komite Faaliyet Esasları, Teşkilat ve Organları:

Engelliler Komitesinin Amaçları, Hedefleri ve Faaliyetleri:

Madde 5-Amaçlar;

 Engelli Komitesi, temel insan hakları ilkelerine dayanan, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu, millet iradesine de milletin seçtiği iradeye de saygı gösterilen, katılımcı demokrasinin yerleştiği, özgür birey ve sivil toplum örgütlerine gerçek anlamda var olma ve düşünce üretip teklifler sunma,  haklarının hayata geçirildiği, kimsenin ötekileştirilmediği, farklılıkların zenginlik olarak kabul edildiği, toplumdaki dezavantajlı gurupların pozitif ayrımcılıktan etkin olarak faydalandırıldığı. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının ilgili maddesinde tüm vatandaşlara tanınan ‘ Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir.’  başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile 5378 sayılı Engelliler Yasasında ve Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi’nde yer alan hakların tanındığı ve iş hayatı içinde kullanıldığı, sendikal hakların evrensel ilkelere ve uluslararası sözleşmelere dayalı olarak tam anlamıyla hayata geçirildiği, engelliler ve engelli çalışanlar başta olmak üzere tüm işçilerin insan olmanın onurunu her yönüyle yaşayabildiği, saygın iş ekseninde çalışma hayatında var olmalarının sağlandığı, demokratik sosyal hukuk devleti olmanın gereği olarak her vatandaşın devlet imkanlarından eşit şekilde yararlandığı, laikliğin; düşünce ve kanaat özgürlüğü ile din ve vicdan hürriyetinin gerçek anlamda teminatı haline getirildiği, medeniyet köklerimizde var olan değerleri idrak etmiş daha mutlu insanların yaşadığı, daha güçlü, daha zengin Türkiye idealine ulaşmaya katkı sunmayı amaçlar ve bu amaçların gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetler yürütür, benzer amaçlı faaliyetler de bulunan paydaşlara katkı sağlar.

Hedefler;

 1. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, yasalar ve uluslararası sözleşmeler tarafından engelli çalışanlara tanınmış hakların kullanılmasını sağlamak.
 2. Demokratik yollar ile engellilere tanınan hakları kullanabilmek, engellerimiz nedeniyle yapılan her türlü baskı ve ayrımcılık ile mücadele etmek ve engelli çalışanları görünür kılmak.
 3. Görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayrım gözetilmeksizin bilgi, tecrübe, yetenek ve performans göstergeleri doğrultusunda kariyer imkanlarına ulaşmak, görev pozisyon bakımından yükselme şansını kullanabilmek.
 4. Faaliyet gösterilen finans sektöründeki İş ve işçi sendikaları içerisinde engelli çalışanlarını sosyal, ekonomik hak ve çıkarlarını en iyi şekilde koruyan, karşılaşılan sorunları çözme amacı taşıyan örnek sendika olmak için çalışmak.
 5. Finans sektöründe engelli çalışanların(işçilerin) istihdam edilebilmesine imkan tanınması, engelsiz çalışanlar gibi kurum ve kuruluşların sürdürülebilirliğine en iyi katkıyı sağlama gayreti gösterebilmek.

Faaliyetler:

Engelli Komitesi, yapacağı her türlü faaliyeti, bu yönetmelikte belirtilen karar alma süreçlerine uyarak ve uygulamaya esas proje, önceden çalışma takvimi vb. uygulama evrelerini içeren dökümana dönüştürülüp projelendirilerek Genel Merkez Yönetim Kurulunun onayından sonra gerçekleştirilir. 

Engelli Komitesinin yapacağı faaliyetlere (toplantı, etkinlik, organizasyon vb.)  ilişkin giderler ile temsil-ağırlama giderleri  Yönetim Kurulu kararı ve Mali İşlerin Bağlı Olduğu Genel Başkan Yardımcısının  onayı ile Genel Merkez  bütçesinden karşılanır.

Genel Merkez Engelli Komitesinin oluşumu;

Madde:6 Genel Merkez Engelli Komitesi, Genel Merkez  Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen 1 Başkan ve 4  (Dört) üyeden oluşur. Genel Merkez Engelli Komitesi Başkanı Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı ile atanır. Diğer 4 üye ise Komite Başkanının teklifi ve Genel Merkez Yönetim Kurulunun onayı ile atanır.

Engelli Komitesi Yönetim Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur.

 • Komite Başkanı
 • Üye (Teşkilatlanma )
 • Üye (Dış İlişkiler)
 • Üye ( İletişim)
 • Üye ( Eğitim ve Sosyal İşler)

 

Herhangi bir sebeple Komite Başkanının istifası, görevden alınması veya el çektirilmesi gibi durumlarda Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı ile yerine yeni Komite Başkanı atanır.

Komite üyelerinden herhangi birinin veya birkaçının görev değişikliği veya görevden alınması halinde boşalan üyeliklerin yerine yeni atama yapılması; Komite Başkanının 15 (On beş) gün içerisinde Genel Merkez Yönetim Kuruluna teklifi ve Genel Merkez Yönetim Kurulunun onayı ile mümkün olur. Zamanında teklifte bulunulmaması halinde Genel Merkez Yönetim Kurulu kendi takdiri ile atama yapabilir.

Ayrıca; Komite kendisine bağlı olmak üzere çalışma alt gurupları oluşturabilir.

Bu kapsamda; Genel Merkez Engelli Komitesinin teklifi ve Genel Merkez Yönetim Kurulunun onayı ile,  Sendikanın Engelli üyeleri arasından Ankara, Adana, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul Anadolu, İstanbul Avrupa, İzmir, Konya, Malatya, Samsun, Trabzon, Van Bölge Şube Başkanlıkları ile Ziraat Katılım Şube Başkanlığı olmak üzere 14 Bölge 1  Şube Başkanlığının her birine  birer  Temsilci ile 81 ilde il temsilcisi atanabilir.

Engelli Komitesinin Toplanma ve Çalışma Şekli:

Madde-7 Engelli Komitesi, Komite Başkanı Başkanlığında toplanarak, komite başkanı tarafından görev dağılımı yapılır. Komite, Sendikanın Teşkilatlanmadan sorumla Genel Başkan Yardımcısına karşı sorumlu olup, Faaliyetlerini ve çalışmalarının koordinesini, Sendika Genel Başkan Yardımcısı/Teşkilatlanma bağlı olarak yürütür.

Yönetim Kurulu Komite Başkanı Başkanlığında 3 (Üç ) ayda bir kez yılda  4 (Dört) kez olağan olarak toplanır. Sendika Genel Merkez  Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine toplanılmasını istediği durumlarda da acil olarak toplanır. Mazeretsiz olarak 2 (İki) olağan toplantıya katılmayan üyenin Yönetim Kurulu üyeliği sona erer, boşalan üyelik için aynı usul ile atama yapılır.

Komite Yönetim Kurulu toplantı yeter sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Karar yeter sayısı, toplantıya katılanların salt çoğunluğudur. Oyların eşit olması halinde Komite Başkanının katıldığı taraf çoğunluğu almış olur.

Komite Başkanının yokluğunda görev yetki ve sorumlulukları, Komite Başkanının yapacağı görevlendirme ile vekili tarafından sağlanır. Yönetim Kurulu Üyelerinin görev yetki ve sorumlulukları, Komite Başkanı tarafından sözlü ve yazılı olarak belirlenir ve yürütülür. Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmiş olan çalışma alanlarına ilişkin yaptıkları ve yapacakları tüm faaliyetlerin koordinasyonu Komite Başkanı sorumluluğu ve inisiyatifi altındadır.

Engelli Komitesi yaptığı toplantılara ait aldığı  kararları karar defterine kaydeder..

Yönetim Kurulunun gündemi, diğer üyelerin de görüşleri alınmak suretiyle Komite Başkanı tarafından belirlenir ve toplantıdan önce üyelere bildirilir. Alınan kararlar, karar defterine yazılır ve toplantıya katılanlar tarafından imza edilir ve toplantı ile ilgili rapor, Genel Merkez Teşkilatlanmadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısına sunulur. Komite Başkanının bulunmadığı zamanlarda toplantıya Başkanvekili başkanlık eder.

Genel Merkez Engelli Komitesi Görev, Yetki ve Sorumlulukları.

Madde 8- Genel Merkez Engelli Komitesinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır.

 1. Yönetmelik hükümlerine uyulmasını sağlamak ve gerektiğinde yorumlamak. Sendika Tüzüğü ve Engelli Komitesi Yönetmeliğinde belirlenen ilkeler ve amaçlar çerçevesinde faaliyet göstermek, amaçların gerçekleşmesini sağlayacak çalışmalar yapmak.
 2. Bölge/Şube ve İl Temsilcilikleri ile Engelli Komitesi, Genel Merkez arasında koordinasyonu ve iş birliğini sağlamak.
 3. Engelli üyelerinin ve teşkilatların sendikal alan ile ilgili donanımlarını ve mesleki bilgilerini arttıracak kurs, seminer, panel, çalıştay ve benzeri faaliyetleri tertiplemek, üyelerin işgücüne katılımını maksimize etmek için çalışmalar yapmak.
 4. Sendika işyeri temsilcilerinin teşkilatlanma çalışmalarına destek vermesini sağlamak ve bu çerçevede gerekli koordinasyonu sağlamak.
 5. Engellilerin ihtiyaçlarının belirlenmesine, sorunlarının çözümüne, talep ve beklentilerine yönelik araştırmalar yapmak, görüş ve önerilerde bulunmak, bu araştırmalarla ilgili sonuç ve raporları hazırlamak ve Genel Merkez Teşkilatlanmadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısına iletmek.
 6. Engellileri ilgilendiren özel gün ve haftalarda gerçekleştirilecek etkinlik ve faaliyetlerle ilgili çalışma takvimini hazırlamak ve Genel Merkez Yönetim Kuruluna sunmak.
 7. Genel Merkez Yönetim Kurulunun onayı ile Engellilerin sosyal yönden gelişmelerine yönelik çeşitli etkinlikler yapmak, üçüncü kişi ve kurumlarca gerçekleştirilecek etkinliklere paydaş olmak.
 8. Genel Merkez Yönetim Kurulunun izni ile görsel ve yazılı yayın organlarını (Sosyal Medya hesapları açma, gazete, dergi vb.) kurmak, yürütmek ve yayınlamak.
 9. Sendika Genel Başkanının vereceği görevleri, Genel Başkan Yardımcısı/Teşkilatlanma’nın koordinasyonunda yerine getirmek.

 

 Genel Merkez Engelli Komitesi Başkanının Görev, Yetki ve Sorumlulukları.

Madde 9-

 1. a) Komite tarafından oluşturulacak çalışma gruplarına başkanlık etmek, faaliyetlerinin koordinasyon ve uyumu ile takibini sağlamak.
 2. b) Komiteyi, üyeler, diğer şahıslar ve kurumlar nezdinde temsil etmek,
 3. c) Komite Yönetim Kurulu üyeleri arasında görev dağılımı yapmak,
 4. d) Komite faaliyetleri ile ilgili olarak Genel Merkez Yönetim Kuruluna bilgi vermek ve istişarede bulunmak,
 5. e) Engelli üyelerimizin sorunları ve çözüm önerileri ile ilgili raporlar hazırlatmak ve Genel Merkez Teşkilatlanmadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısına
 6. f) Komite Bölge/Şube Temsilcileri ve il temsilcileri arasındaki koordinasyonu sağlamaktır.

Engelli Komitesi Üyelerinin Görev Süresi

Madde 10- Komite Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Herhangi bir sebeple görevden ayrılan Komite Başkanı yerine, görevlendirme yapılıncaya kadar Komite Başkanınca görevlendirilecek  Başkan Vekilince görev yürütülür.

Görevden Alma:

Madde 11- Genel Yönetim Kurulu tarafından alınan kararlar çerçevesinde gerçekleştirilen eylem ve etkinliklere katılmamakta ısrar eden Sendika Tüzüğü hükümlerine, Engelli Komitesi Yönetmeliğine ve kararlarına uymayan, görev ve yetkilerini kötüye kullanan ve çalışmalarında verimsiz olduğu tespit edilen Engelli Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi, Komite Başkanının teklifi ve Genel Merkez Yönetim Kurulu kararıyla görevden alınır.

Yürürlük:

Madde 12- Genel Yönetim Kurulunun 11.01.2023 tarih ve 03.103 sayılı kararına  istinaden 01.05.2023 tarihi itibariyle yürürlüğe girer.